2020 - February ->05

Login/Admin
ขนของจัดกิจกรรมเรียนรู้วันสำคัญทางศาสนา ที่วัดบ้านแมด และขนเวทีไปศูนย์พัฒนาเด็ก /คุณสมร

09:00 - 12:00/pick-up/Prasai
ซื้อน้ำมันเติมเครื่องปั่นไฟ รพ. /คุณวงศกร

13:00 - 16:00/pick-up/Prasai
รับ-ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก

14:30 - 15:30/Mu-7/Pongthon