2019 - November ->08

Login/Admin
รับ-ส่ง อจ.พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตร์ รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1 (อ.สมพร เพ็งค่ำ) ที่โรงแรม-ว.แพทย์-สนามบิน /คุณกนกวรรณ

08:30 - 15:00/ Mu7/Prasai
รับวิทยากรโครงการติว NL (นพ.วีระเทพ ฉัตรธนโชติกุล) ที่สนามบิน - รร.ลายทอง /คุณกฤติญา

18:00 - 20:00/MPV/Prasai