2019 - November ->07

Login/Admin
ผศ.ดร.อารี และ นศ. ออกแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่ รร.เขื่องในพิทยาคาร และ รร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ /อ.จีราพร

07:00 - 16:00/Mu-7/Pongthon
รับ-ส่ง อจ.พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตร์ รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1 (อ.สมพร เพ็งค่ำ) ที่โรงแรม-ว.แพทย์-โรงแรม /คุณกนกวรรณ

08:30 - 16:00/ MPV/Prasai
13.00 รับ-ส่ง นศ.16 คน ออกชุมชนบ้านกุดชุม ต.หนองกินเพล