2019 - November ->04

Login/Admin
รับ-ส่ง อาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข จำนวน 10 คนไปร่วมโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ฯ ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพาซ่า รับ ณ หน้าอาคารว.แพทย์ฯ ผศ.มินตรา อ.สง่า อ.ปวีณา

09:00 - 12:00/sedan/Pongthon
รับ-ส่ง อจ.พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตร์ รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1 (อ.สมพร เพ็งค่ำ) ที่โรงแรม-ว.แพทย์-โรงแรม /คุณกนกวรรณ

12:00 - 16:00/ Mu7/Prasai
รับ-ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก

14:30 - 15:30/ Mu7/Pongthon
รับ-ส่ง นพ.วีระวัฒน์ สนามบิน อุบลฯ เครื่องลง 21.10 น. NOk

20:00 - 22:00/ Mu7/Prasai