2019 - August ->21

Login/Admin
นำนักศึึกษาดูงานในรายวิชาหลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี 3 ณ รพ.มะเร็งจ.อุบลฯ ลงออกเวลา 07.15 น./กฤติยา

07:00 - 19:30/sedan/Prasai
รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ Lab ณ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์/คุณกนมลชน

14:00 - 16:00/pick-up/Pongthon
+ รับ-ส่ง ข้อสอบ /คุณจิวรา