2019 - August ->17

Login/Admin
รับส่ง อาจารย์พิเศษ พญ.น้ำเพชร งดงามทวีสุข รับจากสนามบินอุบล แอร์เอเชียลง 12.10 น. ส่งที่ ว.แพทย์ฯ และส่งโรงแรมสุนีย์ 17.00 น. /กนกวรรณ

12:10 - 18:00/ Mu7/Pongthon
ขนโต๊ะ เก้าอี้ งานทำบุญอาจารย์ใหญ่ /ดร.นงนุช

08:30 - 16:30/pick-up/Prasai