2019 - August ->09

Login/Admin
รับ-ส่ง อาจารย์พิเศษ นพ.หริรักษ์ วานม่วง รายวิชาหลักการทัวไป 4 รับจากโรงแรม เวลา 08.30 น. ส่งว.แพทย์ฯ และส่งสนามบินอุบล เวลา 16.00 น. /กนกวรรณ

08:30 - 17:00/ Mu7/Prasai
รับ-ส่ง บุคากรประชุมที่ สสอ.วาริน และ สิ่งส่งตรวจ Lab ณ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์/คุณกนมลชน,ณรัญญา

13:00 - 17:00/MPV/Pongthon
นำนักศึกษา ขนอุปกรณ์ ป้ายต่าง ๆ ไปหอพักนักศึกษาแพทย์ฯ นส.นายธนภัทร เบอร์โทร 082-7368230 /กานต์พิชชา

15:30 - 16:30/pick-up/Apichart