2018 - February ->16

Login/Admin
นำ อจ.+นศ.วท.บ. ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่ รร.พระครูพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ /คุณกฤติญา

08:00 - 21:00/MPV/pongthon
รับผ้าที่ซักแล้ว ที่ศูนย์อนามัยที่ 10 และรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ ที่ รพ.สปส. /คุณวิไลลักษณ์ - คุณกมลชนก

14:30 - 15:30/pick-up/ prasai
รับ นพ.วีระเทพ ที่สนามบินและส่งที่โรงแรมลายทอง (เครื่องลง 18.30 น.) /คุณกฤติญา

17:30 - 21:00/ Mu7/ prasai