กรณีจองรถจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
Back 2024 - May Next
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
0 0 0 1 2
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก13:30 - 16:00/4 Door Pickup/ พขร.รพ./บันทึกเมื่อ 01-05-2024 15:52 น.
3
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก13:30 - 16:00/4 Door Pickup/ พขร.รพ./บันทึกเมื่อ 01-05-2024 15:53 น.
4
5 6
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.วท.บ.ปี 3 ฝึกปฏิบัติงานรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ที่ สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 และ รพ.มหาราชนครราชสีมา /คุณกฤติญาStarts @ 10:00am/4 Door Pickup/Prasai/บันทึกเมื่อ 03-05-2024 10:50 น.
7
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.วท.บ.ปี 3 ฝึกปฏิบัติงานรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ที่ สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 และ รพ.มหาราชนครราชสีมา /คุณกฤติญาAll Day /4 Door Pickup/Prasai/บันทึกเมื่อ 03-05-2024 10:54 น.
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.วท.บ.ปี 3 ฝึกปฏิบัติงานรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ที่ รพ.ร้อยเอ็ด /คุณกฤติญาStarts @ 08:00am /Mu-7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 18-04-2024 10:35 น.
รับ-ส่ง คกก.ตรวจประเมิน HA รพ. /คุณอโณทัย08:00 - 18:00/MPV/ พขร.รพ./บันทึกเมื่อ 03-05-2024 10:59 น.
8
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.สบ. ปี4 ฝึกปฏิบัติงานรายวิชาอนามัยชุมชน ที่ รพ.สต.หนองกินเพล /คุณกฤติญา13:00 - 16:00/ 4 Door Pickup/Narong/บันทึกเมื่อ 26-04-2024 16:26 น.
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.วท.บ.ปี 3 ฝึกปฏิบัติงานรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ที่ สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 จ.ขอนแก่น /คุณกฤติญาAll Day /4 Door Pickup/Prasai/บันทึกเมื่อ 03-05-2024 10:55 น.
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.วท.บ.ปี 3 ฝึกปฏิบัติงานรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ที่ รพ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร และ รพ.นครพนม /คุณกฤติญาAll Day /Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 18-04-2024 10:35 น.
รับ-ส่ง คกก.ตรวจประเมิน HA รพ. /คุณอโณทัย08:00 - 18:00/MPV/ พขร.รพ./บันทึกเมื่อ 03-05-2024 11:00 น.
9
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.วท.บ.ปี 3 ฝึกปฏิบัติงานรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี และ รพ.ศูนย์อุดรธานี /คุณกฤติญาAll Day /4 Door Pickup/Prasai/บันทึกเมื่อ 03-05-2024 10:55 น.
พขร.พงษ์ธร ลา03:00 - 03:00/chang /Prasai/บันทึกเมื่อ 30-04-2024 15:23 น.
รับ-ส่ง คกก.ตรวจประเมิน HA รพ. /คุณอโณทัย08:00 - 18:00/MPV/ พขร.รพ./บันทึกเมื่อ 03-05-2024 11:03 น.
10
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.วท.บ.ปี 3 ฝึกปฏิบัติงานรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี และ รพ.ศูนย์อุดรธานี /คุณกฤติญาEnds @ 14:00pm /4 Door Pickup/Prasai/บันทึกเมื่อ 03-05-2024 10:56 น.
11
12 13
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.วท.บ. ปี4 ฝึกปฏิบัติงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครราชสีมา และ บริษัทสมาร์ท เอ็นไวรอนเมนทอล จ.ปทุมธานี /คุณกฤติญาStarts @ 06:00am /Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 11-04-2024 11:03 น.
ไปซื้อวัสดุสำนักงาน ที่ร้านอุทัยกรอบรูป/คุณอภิชาติ14:00 - 16:30/4 Door Pickup/Apichart/บันทึกเมื่อ 13-05-2024 09:57 น.
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.สบ. ปี3 ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.ห้วยทับทัน และ รพ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ /ผศ.ดร.อารี07:00 - 19:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 03-05-2024 11:07 น.
14
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.วท.บ. ปี4 ฝึกปฏิบัติงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครราชสีมา และ บริษัทสมาร์ท เอ็นไวรอนเมนทอล จ.ปทุมธานี /คุณกฤติญาAll Day /Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 11-04-2024 11:04 น.
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก13:30 - 16:00/4 Door Pickup/ พขร.รพ./บันทึกเมื่อ 01-05-2024 15:56 น.
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.สบ. ปี3 ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และ รพ.นาจะหลวย /ผศ.ดร.อารี07:00 - 18:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 03-05-2024 11:08 น.
15
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.วท.บ. ปี4 ฝึกปฏิบัติงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครราชสีมา และ บริษัทสมาร์ท เอ็นไวรอนเมนทอล จ.ปทุมธานี /คุณกฤติญาAll Day /Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 11-04-2024 11:04 น.
ตรวจสภาพรถ และต่อทะเบียนรถ09:00 - 12:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 15-05-2024 09:17 น.
16
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก13:30 - 16:00/4 Door Pickup/ พขร.รพ.
+ ส่งใบเสร็จรับเงิน ที่ บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ ส่งเช็คเข้าบัญชี ธ.ธกส. /คุณศศิธร/บันทึกเมื่อ 14-05-2024 14:12 น.
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.สบ. ปี3 ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.มหาชนะชัย และ รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร /ผศ.ดร.อารีStarts @ 06:00am/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 03-05-2024 11:12 น.
ขนเเก้าอี้สำหรับจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน /คุณอัมพร14:00 - 16:00/Pickup/Apichart/บันทึกเมื่อ 14-05-2024 10:20 น.
ไปซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็ก /คุณรุจิรา09:30 - 12:00/4 Door Pickup/Pongthon/บันทึกเมื่อ 14-05-2024 10:53 น.
17
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก13:30 - 16:00/4 Door Pickup/ พขร.รพ./บันทึกเมื่อ 01-05-2024 15:58 น.
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.สบ. ปี3 ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.คำชะอี และ รพ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร /ผศ.ดร.อารีAll Day /MPV /Prasai/บันทึกเมื่อ 03-05-2024 11:12 น.
18
19
รับ-ส่งวิทยากรอบรมแพทยศาสตรศึกษา (ผศ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค) ที่สนามบิน ไทยสมายล์ลง 17.10 น. - รร.ยูเพลส /คุณมลทญา17:10 - 19:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 17-05-2024 15:48 น.
20
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.สบ. ปี3 ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.ม่วงสามสิบ และ รพ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ /ผศ.ดร.อารี08:00 - 18:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 03-05-2024 11:13 น.
ขนเเก้าอี้สำหรับจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน /คุณอัมพร14:00 - 16:00/Pickup/Apichart/บันทึกเมื่อ 14-05-2024 10:21 น.
รับ-ส่งวิทยากรอบรมแพทยศาสตรศึกษา (ผศ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค) ที่ รร.ยูเพลส-ว.แพทย์-สนามบิน /คุณมลทญา08:00 - 16:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 17-05-2024 15:51 น.
รับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจการเรียนการสอน ที่ รพ.สปส. /คุณไพเราะ09:00 - 10:00/Pickup/Pongthon/บันทึกเมื่อ 17-05-2024 16:00 น.
21
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.วท.บ. ปี4 ฝึกปฏิบัติงาน ณ pilot plant ม.อุบล /คุณกฤติญา08:30 - 12:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 29-03-2024 14:13 น.
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก13:30 - 16:00/4 Door Pickup/ พขร.รพ./บันทึกเมื่อ 01-05-2024 15:59 น.
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.สบ. ปี3 ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.ลืออำนาจ และ รพ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ /ผศ.ดร.อารี08:00 - 17:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 03-05-2024 11:15 น.
เติมไนโตรเจนเหลว ที่ศูนย์เครื่องมือกลาง /คุณไพเราะ13:00 - 14:00/Pickup/Pongthon/บันทึกเมื่อ 21-05-2024 09:14 น.
ขนขยะติดเชื้ออาคารว.แพทย์ และ อาคารสมจิตฯ ไปที่พักขยะติดเชื้อ รพ.มอบ. /คุณอภิชาติ14:00 - 16:00/Pickup/Apichart/บันทึกเมื่อ 21-05-2024 09:15 น.
22
นำนศพ.เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ /คุณกานต์พิชชาStarts @ 13:00pm /MPV /Prasai/บันทึกเมื่อ 29-03-2024 14:00 น.
รับ อ.พิเศษ หลักสูตร พบ. รายวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบหายใจ2 (ผศ.นพ.เทอดเกียรติ ตรงวงศา) ที่สนามบิน นกแอร์ลง 18.40 น.-โรงแรมสุนีย์แกรนด์ /คุณกนกวรรณ17:40 - 19:30/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 14-05-2024 11:06 น.
23
นำนศพ.เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ /คุณกานต์พิชชาAll Day /MPV /Prasai/บันทึกเมื่อ 29-03-2024 14:00 น.
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก13:30 - 16:00/4 Door Pickup/ พขร.รพ./บันทึกเมื่อ 01-05-2024 16:00 น.
รับ-ส่ง อ.พิเศษ หลักสูตร พบ. รายวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบหายใจ2 (ผศ.นพ.เทอดเกียรติ ตรงวงศา) ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์-ว.แพทย์-โรงแรมสุนีย์แกรนด์ /คุณกนกวรรณ08:00 - 17:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 17-05-2024 15:10 น.
24
นำนศพ.เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ /คุณกานต์พิชชาAll Day /MPV /Prasai/บันทึกเมื่อ 29-03-2024 14:00 น.
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก13:30 - 16:00/4 Door Pickup/ พขร.รพ./บันทึกเมื่อ 01-05-2024 16:01 น.
รับ-ส่ง อ.พิเศษ หลักสูตร พบ. รายวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบหายใจ2 (ผศ.นพ.เทอดเกียรติ ตรงวงศา) ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์-ว.แพทย์-สนามบิน นกแอร์ขึ้น 19.10 น. /คุณกนกวรรณ08:30 - 18:30/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 14-05-2024 11:07 น.
25
นำนศพ.เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ /คุณกานต์พิชชาAll Day /MPV /Prasai/บันทึกเมื่อ 29-03-2024 13:59 น.
นำ นศ.เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา การพัฒนาทักษะสโมสรนักศึกษา ที่ ผาแต้ม & แก่งพิศมัย ริเวอร์ไซด์ อ.โขงเจียม /คุณกานต์พิชชาStarts @ 07:00am/Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 17-05-2024 16:13 น.
26
นำ นศ.เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา การพัฒนาทักษะสโมสรนักศึกษา ที่ ผาแต้ม & แก่งพิศมัย ริเวอร์ไซด์ อ.โขงเจียม /คุณกานต์พิชชาAll Day /Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 17-05-2024 16:13 น.
27
รับ-ส่งที่ปรึกษา EdPEx (ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล) ที่สนามบิน การบินไทยลง 17.20 น.(คุณธัญฉัตรไปรับด้วย) - รร.นาถสิริฯ /คุณธัญฉัตร17:20 - 20:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 14-05-2024 11:47 น.
ขนอุปกรณ์ออกหน่วยตรวจคัดกรอง ที่ โรงอาหารกลาง 2 /คุณศุภาวรรณ09:00 - 13:30/Pickup/Pongthon/บันทึกเมื่อ 17-05-2024 16:04 น.
28
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก13:30 - 16:00/4 Door Pickup/ พขร.รพ./บันทึกเมื่อ 01-05-2024 16:02 น.
รับ-ส่งที่ปรึกษา EdPEx (ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล) ที่ รร.นาถสิริฯ-ว.แพทย์-สนามบิน /คุณธัญฉัตร08:00 - 17:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 14-05-2024 11:47 น.
29
รับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย /คุณไพเราะ10:00 - 12:00/Pickup/Prasai/บันทึกเมื่อ 20-05-2024 17:14 น.
30
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก13:30 - 16:00/4 Door Pickup/ พขร.รพ./บันทึกเมื่อ 01-05-2024 16:02 น.
31
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก13:30 - 16:00/4 Door Pickup/ พขร.รพ./บันทึกเมื่อ 01-05-2024 16:03 น.
0