กรณีจองรถจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
Back 2024 - April Next
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
0 1 2
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/4 Door Pickup/ พขร.รพ./บันทึกเมื่อ 01-04-2024 10:59 น.
ซื้อวัสดุสำนักงาน ที่ ดูโฮมอุบลฯ /คุณอภิชาติ13:30 - 16:30/Pickup/Apichart/บันทึกเมื่อ 01-04-2024 14:22 น.
3
ไปรับเครื่องตัดหญ้าที่ร้านซ่อมหน้า รร.ลือคำหาญฯ /คุณอภิชาติ14:00 - 16:00/Pickup/Apichart/บันทึกเมื่อ 03-04-2024 14:49 น.
4
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/4 Door Pickup/ คุณศุภกฤต /บันทึกเมื่อ 02-04-2024 15:38 น.
5
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/Pickup/Prasai/บันทึกเมื่อ 02-04-2024 15:34 น.
ขนย้ายของเสีและสารเคมีอันตราย /คุณไพเราะ09:00 - 11:00/Pickup/Apichart/บันทึกเมื่อ 05-04-2024 09:37 น.
6
7 8 9
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/4 Door Pickup/ คุณกฤตพจน์/บันทึกเมื่อ 02-04-2024 15:36 น.
10 11
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/Pickup/Prasai/บันทึกเมื่อ 02-04-2024 15:35 น.
รับ-ส่งวิทยากรฯ ที่ สนามบิน-ว.แพทย์-รร.นาถสิริ /คุณมลทญา08:00 - 21:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 05-04-2024 09:47 น.
12
รับ-ส่งวิทยากรฯ ที่ รร.นาถสิริ-ว.แพทย์-บ้านพัก /คุณมลทญา08:00 - 21:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 05-04-2024 09:48 น.
13
14 15 16 17
รับ ผศ.มินตรา สารระรักษ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์วิทยาลัยฯ /คุณกนกอร10:30 - 15:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 17-04-2024 09:55 น.
18
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/4 Door Pickup/ คุณศุภกฤต/บันทึกเมื่อ 02-04-2024 15:38 น.
19
นำ นศพ. ไปสอบ NL ที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี /คุณกฤติญาStarts @ 08:00am /MPV /Prasai/บันทึกเมื่อ 02-04-2024 14:31 น.
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/4 Door Pickup/ Pongthon/บันทึกเมื่อ 05-04-2024 12:13 น.
20
นำ นศพ. ไปสอบ NL ที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี /คุณกฤติญาAll Day /MPV /Prasai/บันทึกเมื่อ 02-04-2024 14:31 น.
21 22
รับ-ส่ง วิทยากรประชุมเพื่อวางแผนในการลงตรวจประเมินคู่ความร่วมมือ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก) ที่บ้านพัก-ว.แพทย์-บ้านพัก /คุณมลทญา07:30 - 21:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 19-04-2024 16:00 น.
23
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/4 Door Pickup/ คุณกฤตพจน์/บันทึกเมื่อ 02-04-2024 15:36 น.
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็ก ที่ อุบลวัสดุ /คุณรุจิรา09:00 - 12:00/4 Door Pickup/Pongthon/บันทึกเมื่อ 23-04-2024 09:10 น.
24
นำนศพ.เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษามหกายวิภาคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารกายวิทยาทาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา /คุณกานต์พิชชาStarts @ 08:00pm /MPV /Prasai/บันทึกเมื่อ 29-03-2024 12:04 น.
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.สบ. ปี4 ฝึกปฏิบัติงานรายวิชาอนามัยชุมชน ที่ รพ.สต.หนองกินเพล /คุณกฤติญา09:30 - 12:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 01-04-2024 14:24 น.
ประชุม คกก.บริหารหลักสูตรชั้นคลินิก ที่ รพ.สปส. /คุณมลทญา13:30 - 16:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 24-04-2024 11:12 น.
25
นำนศพ.เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษามหกายวิภาคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารกายวิทยาทาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา /คุณกานต์พิชชาAll Day /MPV /Prasai/บันทึกเมื่อ 29-03-2024 12:04 น.
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/4 Door Pickup/ คุณกฤตพจน์/บันทึกเมื่อ 02-04-2024 15:37 น.
26
นำนศพ.เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษามหกายวิภาคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารกายวิทยาทาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา /คุณกานต์พิชชาAll Day /MPV /Prasai/บันทึกเมื่อ 29-03-2024 12:04 น.
นำนศพ.เข้าร่วมโครงการค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ /คุณกานต์พิชชาStarts @ 04:00am /Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 29-03-2024 12:21 น.
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/4 Door Pickup/ คุณกฤตพจน์/บันทึกเมื่อ 02-04-2024 15:37 น.
27
นำนศพ.เข้าร่วมโครงการค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ /คุณกานต์พิชชาAll Day /Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 29-03-2024 12:21 น.
28
นำนศพ.เข้าร่วมโครงการค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ /คุณกานต์พิชชาAll Day /Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 29-03-2024 12:21 น.
29
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.วท.บ.ปี 3 ฝึกปฏิบัติงานรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และ เทศบาลเมืองเดชอุดม /คุุณกฤติญา 08:00 - 17:00/MPV /Prasai/บันทึกเมื่อ 17-04-2024 14:17 น.
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.วท.บ.ปี 3 ฝึกปฏิบัติงานรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ที่ รพ.วารินชำราบ /คุุณกฤติญา13:00 - 17:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 17-04-2024 14:17 น.
30
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/4 Door Pickup/ คุณศุภกฤต/บันทึกเมื่อ 02-04-2024 15:40 น.
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.วท.บ.ปี 3 ฝึกปฏิบัติงานรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และ เทศบาลเมืองวารินชำราบ /คุุณกฤติญา08:00 - 17:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 17-04-2024 16:34 น.
อาจารย์ออกนิเทศ นศ.วท.บ.ปี 3 ฝึกปฏิบัติงานรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ที่ เทศบาลเมืองแจระแม /คุุณกฤติญา12:45 - 17:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 19-04-2024 11:04 น.
0 0 0 0