กรณีจองรถจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
Back 2024 - March Next
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
0 0 0 0 0 1
รับ-ส่ง นศพ.ปี 3 ออกฝึกปฏิบัติงานรายวิชาประสบการณ์ทางคลินิก1 ที่ รพ.50 พรรษา /คุณกฤติญา08:00 - 14:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 29-01-2024 12:33 น.
รับ-ส่ง ข้อสอบที่โรงพิมพ์ มอบ./คุณจิวรา15:00 - 15:30/Pickup/Prasai/บันทึกเมื่อ 28-02-2024 12:10 น.
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/4 Door Pickup/Pongthon/บันทึกเมื่อ 01-03-2024 14:11 น.
รับชุดตรวจคัดกรองโรคติดต่อฯ ที่ รพ.สิรินธร /คุณศุภาวรรณ09:00 - 12:00/Pickup/Prasai/บันทึกเมื่อ 28-02-2024 15:33 น.
พ่นกำจัดยุงลาย ที่ อาคารเรียนรวม3 /คุณไอญารินธร15:00 - 16:00/Pickup/Prasai/บันทึกเมื่อ 28-02-2024 15:34 น.
2
3 4
รับ อจ.และ นศพ.ปี3 เรียนนอกสถานที่รายวิชาประสบการณ์ให้บริการผู้ป่วยนอกด้วยอายุรศาสตร์ ที่ รพ.ค่ายสรรพสิทธิฯ เวลา 16.00 น./คุณกนกวรรณ15:00 - 17:00/Mu-7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 04-03-2024 09:23 น.
รับ-ส่ง ข้อสอบที่โรงพิมพ์ มอบ./คุณจิวรา15:00 - 15:30/4 Door Pickup/Pongthon/บันทึกเมื่อ 28-02-2024 15:38 น.
ผู้บริหารและบุคลากรไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมบิดา รศ.ดร.ภาวนา พนมเขต ที่ วัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด /คุณจิราภรณ์15:00 - 22:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 04-03-2024 09:26 น.
5
รับ-ส่ง นศพ.ปี 3 ออกฝึกปฏิบัติงานรายวิชาประสบการณ์ทางคลินิก1 ที่ รพ.วารินชำราบ /คุณกฤติญา08:15 - 14:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 29-01-2024 12:36 น.
รับ-ส่ง ข้อสอบที่โรงพิมพ์ มอบ./คุณจิวรา15:00 - 15:30/Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 28-02-2024 15:46 น.
ไปซื้อวัวสดุงานบ้านงานครัว ที่ โกลบอลเฮ้าส์อุบลฯ /คุณศริยา09:00 - 12:00/4 Door Pickup/พขร.รพ./บันทึกเมื่อ 28-02-2024 15:57 น.
บุคลากรไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมบิดา รศ.ดร.ภาวนา พนมเขต ที่ วัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด /คุณจิราภรณ์15:30 - 22:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 04-03-2024 15:18 น.
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/4 Door Pickup/ พขร.รพ./บันทึกเมื่อ 05-03-2024 09:30 น.
บุคลากรไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมบิดา รศ.ดร.ภาวนา พนมเขต ที่ วัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด /คุณจิราภรณ์15:30 - 22:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 05-03-2024 09:39 น.
6
รับ อจ.และ นศพ.ปี3 เรียนนอกสถานที่รายวิชาประสบการณ์ให้บริการผู้ป่วยนอกด้วยอายุรศาสตร์ ที่ รพ.ค่ายสรรพสิทธิฯ เวลา 16.00 น./คุณกนกวรรณ15:00 - 17:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 30-01-2024 15:26 น.
รับวิทยากรบรรยาย การประกันคุณภาพหลักสูตร พบ.(ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกุล) ที่สนามบิน-รร.นาถสิริ /คุณมลทญา09:00 - 21:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 28-02-2024 11:58 น.
รับ-ส่ง ข้อสอบที่โรงพิมพ์ มอบ./คุณจิวรา15:00 - 15:30/4 Door Pickup/Pongthon/บันทึกเมื่อ 28-02-2024 15:39 น.
7
รับ-ส่ง นศพ.ปี 3 ออกฝึกปฏิบัติงานรายวิชาประสบการณ์ทางคลินิก1 ที่ รพ.วารินชำราบ /คุณกฤติญา08:15 - 14:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 29-01-2024 12:36 น.
ไปจ่ายเงินค่ายา ที่ ธ.กรุงไทย สาขาโลตัสวารินฯ /คุณศริยา09:30 - 11:00/4 Door Pickup/คุณศุภกฤต/บันทึกเมื่อ 06-03-2024 15:45 น.
ไปซื้อวัสดุสำนักงานและการเกษตร /คุณอภิชาติ13:00 - 16:00/Pickup/Apichart/บันทึกเมื่อ 04-03-2024 09:29 น.
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/4 Door Pickup/คุณศุภกฤต/บันทึกเมื่อ 06-03-2024 09:09 น.
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมตรวจประเมิน WFME ที่ ศูนย์แพทยศาสตรฯ รพ.ศรีสะเกษ และ ศูนย์แพทยศาสตรฯ รพ.สรรพสิทธิฯ /คุณมลทญา07:50 - 17:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 06-03-2024 15:22 น.
รับ-ส่ง ข้อสอบที่โรงพิมพ์ มอบ./คุณจิวรา15:00 - 15:30/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 07-03-2024 13:45 น.
8
รับ-ส่ง บุคลากรเข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา MPD 5 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ศรีสะเกษ /คุณทินกร12:00 - 16:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 29-01-2024 12:07 น.
ส่ง นศพ.ปี 3 ออกฝึกปฏิบัติงานรายวิชาประสบการณ์ทางคลินิก1 ที่ รพ.วารินชำราบ /คุณกฤติญา08:15 - 09:15/MPV/Pongthon/บันทึกเมื่อ 07-03-2024 13:59 น.
รับวิทยากรบรรยาย การประกันคุณภาพหลักสูตร พบ.(ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกุล) ที่ รร.นาถสิริ-ว.แพทย์/คุณมลทญา08:00 - 09:00/Mu-7/Prasai/บันทึกเมื่อ 07-03-2024 13:58 น.
รับ-ส่ง ข้อสอบที่โรงพิมพ์ มอบ./คุณจิวรา15:00 - 15:30/Pickup/Prasai/บันทึกเมื่อ 28-02-2024 15:40 น.
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/4 Door Pickup/คุณศุภกฤต/บันทึกเมื่อ 06-03-2024 09:10 น.
ส่ง วิทยากรบรรยาย การประกันคุณภาพหลักสูตร พบ.(ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกุล) ที่ รร.นาถสิริ /คุณมลทญา16:30 - 21:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 07-03-2024 13:58 น.
รับ นศพ.ปี 3 ออกฝึกปฏิบัติงานรายวิชาประสบการณ์ทางคลินิก1 ที่ รพ.วารินชำราบ /คุณกฤติญา12:00 - 13:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 07-03-2024 14:00 น.
9
ส่ง วิทยากรบรรยาย การประกันคุณภาพหลักสูตร พบ.(ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกุล) ที่ สนามบิน /คุณมลทญา07:00 - 09:00/MPV /Prasai/บันทึกเมื่อ 08-03-2024 15:53 น.
ผู้บริหารและบุคลากรไปร่วมงานฌาปนกิจบิดา รศ.ดร.ภาวนา พนมเขต ที่ วัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด /คุณจิราภรณ์11.00-19.00 /MPV /Prasai/บันทึกเมื่อ 06-03-2024 13:55 น.
10 11
รับ อจ.และ นศพ.ปี3 เรียนนอกสถานที่รายวิชาประสบการณ์ให้บริการผู้ป่วยนอกด้วยอายุรศาสตร์ ที่ รพ.ค่ายสรรพสิทธิฯ เวลา 16.00 น./คุณกนกวรรณ15:00 - 17:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 30-01-2024 15:26 น.
รับ-ส่ง ข้อสอบที่โรงพิมพ์ มอบ./คุณจิวรา15:00 - 15:30/4 Door Pickup/Pongthon/บันทึกเมื่อ 28-02-2024 15:41 น.
จนท.รพ.ไปรับ long spinal board ที่ สสอ.วารินฯ /คุณสุวคนธ์09:00 - 12:00/4 Door Pickup/Pongthon/บันทึกเมื่อ 08-03-2024 11:51 น.
12
รับ-ส่ง นศพ.ปี 3 ออกฝึกปฏิบัติงานรายวิชาประสบการณ์ทางคลินิก1 ที่ รพ.วารินชำราบ /คุณกฤติญา08:15 - 14:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 29-01-2024 12:37 น.
รับ-ส่ง ข้อสอบที่โรงพิมพ์ มอบ./คุณจิวรา15:00 - 15:30/Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 28-02-2024 15:45 น.
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/4 Door Pickup/คุณกฤตพจน์
+ ส่งใบเสร็จ ที่ บริษัทกลางฯ /คุณศศิธร/บันทึกเมื่อ 12-03-2024 09:35 น.
13
รับ อจ.และ นศพ.ปี3 เรียนนอกสถานที่รายวิชาประสบการณ์ให้บริการผู้ป่วยนอกด้วยอายุรศาสตร์ ที่ รพ.ค่ายสรรพสิทธิฯ เวลา 16.00 น./คุณกนกวรรณ15:00 - 17:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 30-01-2024 15:26 น.
รับ-ส่ง ข้อสอบที่โรงพิมพ์ มอบ./คุณจิวรา15:00 - 15:30/4 Door Pickup/Pongthon/บันทึกเมื่อ 28-02-2024 15:42 น.
14
รับ-ส่ง นศพ.ปี 3 ออกฝึกปฏิบัติงานรายวิชาประสบการณ์ทางคลินิก1 ที่ รพ.วารินชำราบ /คุณกฤติญา08:15 - 14:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 29-01-2024 12:37 น.
รับ-ส่ง ข้อสอบที่โรงพิมพ์ มอบ./คุณจิวรา15:00 - 15:30/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 28-02-2024 15:43 น.
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/4 Door Pickup/คุณกฤตพจน์/บันทึกเมื่อ 06-03-2024 09:17 น.
ไปส่งเอกสารเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม และปรับสมุดบัญชี ที่ ธ.ธกส.วารินฯ /คุณสุพัตรา09:30 - 10:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 13-03-2024 11:10 น.
ขนโต๊ะเวที ที่ศูนย์พัฒนาเด็ก /คุณรุจิรา09:30 - 12:00/Pickup/Apichart/บันทึกเมื่อ 13-03-2024 11:13 น.
เติมไนโตรเจนเหลว ที่ศูนย์เครื่องมือกลาง /คุณไพเราะ14:00 - 15:00/Pickup/Prasai/บันทึกเมื่อ 14-03-2024 11:22 น.
15
รับ-ส่ง นศพ.ปี 3 ออกฝึกปฏิบัติงานรายวิชาประสบการณ์ทางคลินิก1 ที่ รพ.วารินชำราบ /คุณกฤติญา08:15 - 14:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 29-01-2024 12:38 น.
รับ-ส่ง ข้อสอบที่โรงพิมพ์ มอบ./คุณจิวรา15:00 - 15:30/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 28-02-2024 15:43 น.
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/4 Door Pickup/คุณกฤตพจน์/บันทึกเมื่อ 06-03-2024 09:17 น.
ขนโต๊ะเวที ที่ศูนย์พัฒนาเด็ก /คุณรุจิรา14:00 - 16:00/Pickup/Apichart/บันทึกเมื่อ 13-03-2024 11:14 น.
16
17
รับ อจ.พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตร์ (อ.สมพร เพ็งค่ำ) รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว2 ที่สนามบิน แอร์เอเชียลง 16.50 น.-รร.ทอแสง /คุณกนกวรรณ16:00 - 19:00/ Mu7/Narong/บันทึกเมื่อ 15-03-2024 11:45 น.
18
รับ-ส่ง อจ.พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตร์ (อ.สมพร เพ็งค่ำ) รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว2 ที่ รร.ทอแสง-ว.แพทย์-สนามบิน เครื่องขึ้น 20.55 น. /คุณกนกวรรณ07:00 - 18:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 15-03-2024 11:50 น.
รับ อจ.พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตร์ (รศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล) รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว2 ที่สนามบิน ไทยสมายล์ลง 17.25 น.-รร.เซ็นทารา /คุณกนกวรรณ17:25 - 19:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 15-03-2024 11:47 น.
ไปส่งเอกสารเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม ที่ ธ.ธกส.วารินฯ /คุณสุพัตรา09:30 - 12:00/ 4 Door Pickup/Narong/บันทึกเมื่อ 15-03-2024 11:29 น.
พขร.ปราศัย ลาAll Day/บันทึกเมื่อ 15-03-2024 09:34 น.
ขนของที่ศูนย์พัฒนาเด็ก /คุณภชารี13:30 - 15:00/Pickup/Apichart/บันทึกเมื่อ 18-03-2024 10:17 น.
19
รับ อจ.พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตร์ (รศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล) รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว2 ที่ รร.เซ็นทารา-ว.แพทย์-สนามบิน เครื่องขึ้น 17.55 น. /คุณกนกวรรณ07:00 - 17:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 15-03-2024 11:49 น.
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/4 Door Pickup/คุณศุภกฤต/บันทึกเมื่อ 06-03-2024 09:17 น.
พขร.ปราศัย ลาAll Day/บันทึกเมื่อ 15-03-2024 09:35 น.
20
รับ-ส่ง อจ.พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตร์ (นพ.ปริญญา ชำนาญ) ที่ รพ.สปส.-ว.แพทย์-รพ.สปส. /คุณกนกวรรณ07:00 - 17:30/ MPV/ Prasai/บันทึกเมื่อ 28-02-2024 12:02 น.
21
รับ อจ.พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตร์ (อ.สมพร เพ็งค่ำ) รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว2 ที่สนามบิน-รร.ยูเพลส /คุณกนกวรรณ17:00 - 19:00/ Mu7/Pongthon
ยกเลิก/บันทึกเมื่อ 20-03-2024 15:53 น.
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/4 Door Pickup/คุณศุภกฤต/บันทึกเมื่อ 06-03-2024 09:18 น.
ขนลังบรรจุถุงยางอนามัย จน. 40 ลัง จากคลังยา รพ.มอบ.(ชั้นใต้ดิน) มาอาคารกิจกรรมสุขภาพ /คุณศุภาวรรณ (095-4458990)13:30 - 14:00/Pickup/Prasai/บันทึกเมื่อ 18-03-2024 15:34 น.
ขนย้ายพัสดุแทงจำหน่าย จาก รพ.มอบ. ไป ว.แพทย์ /คุณเสาวณีย์08:00 - 16:00/Pickup/คุณพงษ์พัฒน์/บันทึกเมื่อ 20-03-2024 15:44 น.
22
รับ-ส่ง อจ.พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตร์ (อ.สมพร เพ็งค่ำ) รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว2 ที่ รร.ยูเพลส-ว.แพทย์-สนามบิน /คุณกนกวรรณ09:00 - 18:00/ Mu7/Pongthon
ยกเลิก/บันทึกเมื่อ 20-03-2024 15:53 น.
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/4 Door Pickup/คุณศุภกฤต
+ ส่งเอกสารที่บริษัทกลางฯ /คุณจารุวรรณ/บันทึกเมื่อ 22-03-2024 13:55 น.
ขนย้ายพัสดุแทงจำหน่าย จาก รพ.มอบ. ไป ว.แพทย์ /คุณเสาวณีย์08:00 - 16:00/Pickup/คุณพงษ์พัฒน์/บันทึกเมื่อ 20-03-2024 15:47 น.
นำอาจารย์ลงพื้นที่ อบต.คูเมือง และช่วงบ่ายลงพื้นที่บ้านค้อกระบือ-บ้านหนองหอ-บ้านศรีษะกระบือ-บ้านหวางออก /คุณทินกร09:00 - 15:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 20-03-2024 16:00 น.
23
24
รับ กรรมการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์ (WFME) ที่ สนามบิน เครื่องลง 12.10 ,12.30 น. -รร.นาถสิริ /คุณมลทญา11:00 - 20:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 20-03-2024 15:07 น.
คุณณรัญญาและคุณทินกร ไปรับ กรรมการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์ (WFME) ที่ สนามบิน (รับคุณณรัญญา ที่ รร.นาถสิริ 12.00)/คุณมลทญา11:30 - 20:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 20-03-2024 15:08 น.
25
รับ-ส่ง กรรมการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์ (WFME) ที่ รร.นาถสิริ-ว.แพทย์-รร.นาถสิริ /คุณมลทญา07:30 - 21:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 20-03-2024 15:07 น.
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็ก ที่ อุบลวัสดุ /คุณรุจิรา09:00 - 12:00/4 Door Pickup/Pongthon/บันทึกเมื่อ 20-03-2024 15:41 น.
ขนย้ายพัสดุแทงจำหน่าย จาก รพ.มอบ. ไป ว.แพทย์ /คุณเสาวณีย์13:00 - 16:00/Pickup/คุณวงศกร/บันทึกเมื่อ 22-03-2024 15:57 น.
26
รับ-ส่ง กรรมการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์ (WFME) ที่ รร.นาถสิริ-รพ.ศก.-รร.นาถสิริ /คุณมลทญา07:00 - 21:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 20-03-2024 15:06 น.
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก15:30 - 16:30/4 Door Pickup/Narong/บันทึกเมื่อ 22-03-2024 12:25 น.
นำ บุคลากรผู้ประสานงานการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์ (WFME) ไป รพ.ศก. /คุณมลทญา07:00 - 21:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 20-03-2024 15:01 น.
ส่ง คณบดี ไปเข้าร่วมรับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์ (WFME) ที่ รพ.สปส. /คุณมลทญา08:30 - 10:00/4 Door Pickup/Narong/บันทึกเมื่อ 20-03-2024 15:14 น.
ขนย้ายพัสดุแทงจำหน่าย จาก รพ.มอบ. ไป ว.แพทย์ /คุณเสาวณีย์13:00 - 16:00/Pickup/คุณวงศกร/บันทึกเมื่อ 22-03-2024 15:58 น.
ส่งตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ที่ บขส.อุบลฯ /คุณศิริลักษณ์09:00 - 10:30/Pickup/คุณพงษ์พัฒน์/บันทึกเมื่อ 26-03-2024 09:07 น.
27
รับ-ส่ง กรรมการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์ (WFME) ที่ รร.นาถสิริ-ว.แพทย์-สนามบิน /คุณมลทญา07:30 - 16:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 20-03-2024 15:06 น.
ส่งกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์ (WFME) ที่ สนามบิน /คุณมลทญา14:00 - 17:00/4 Door Pickup/Narong/บันทึกเมื่อ 27-03-2024 10:10 น.
ส่งกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์ (WFME) ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา /คุณมลทญาStarts @ 14:00pm /Mu-7 /Pongthon/บันทึกเมื่อ 20-03-2024 15:18 น.
ขนย้ายพัสดุแทงจำหน่าย จาก รพ.มอบ. ไป ว.แพทย์ /คุณเสาวณีย์13:00 - 16:00/Pickup/คุณวงศกร/บันทึกเมื่อ 22-03-2024 15:58 น.
28
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/4 Door Pickup/คุณกฤตพจน์/บันทึกเมื่อ 06-03-2024 09:19 น.
ส่งกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์ (WFME) ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา /คุณมลทญาEnds @ 13:00pm /Mu-7 /Pongthon/บันทึกเมื่อ 20-03-2024 15:20 น.
ขนย้ายพัสดุ จาก รพ.มอบ. ไป อาคารจ่ายกลาง /คุณเสาวณีย์08:00 - 16:00/Pickup/คุณวงศกร/บันทึกเมื่อ 27-03-2024 15:56 น.
29
ส่ง สิ่งตรวจ(Lab) ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/4 Door Pickup/คุณกฤตพจน์/บันทึกเมื่อ 06-03-2024 09:20 น.
ขนย้ายพัสดุ จาก รพ.มอบ. ไป อาคารจ่ายกลาง /คุณเสาวณีย์08:00 - 16:00/Pickup/คุณวงศกร/บันทึกเมื่อ 27-03-2024 15:57 น.
30
31 0 0 0 0 0 0