กรณีจองรถจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
Back 2020 - June Next
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
0 1
ผศ.ดร.ลักษณีย์ และ อ.จีราพร ออกนิเทศ นศ.ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ที่ บ. Thai Suzuki Motor , บ.ไพน์ซิส เอโวลูชั่น จ.ปทุมธานี ,
บ.เอนไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนเทคโนโลยี , บ.โกลบอล เนไวรอนเมนทัล เมเนจเมนท์ กทม. ,
บ.เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์เทคโนโลยี , บ.ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ.ระยอง
, บ.อาหารสยาม จ.ชลบุรี /คุณกฤติญา
Starts @ 08:00am /Mu-7 /Pongthon
ยกเลิก/บันทึกเมื่อ 27-05-2020 15:55 น.
เติมไนโตรเจนเหลว ที่ศูนย์เครื่องมือกลาง /คุณไพเราะ13:00 - 13:30/pick-up/Prasai/บันทึกเมื่อ 25-05-2020 16:21 น.
2
ผศ.ดร.ลักษณีย์ และ อ.จีราพร ออกนิเทศ นศ.ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ที่ บ. Thai Suzuki Motor , บ.ไพน์ซิส เอโวลูชั่น จ.ปทุมธานี ,
บ.เอนไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนเทคโนโลยี , บ.โกลบอล เนไวรอนเมนทัล เมเนจเมนท์ กทม. ,
บ.เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์เทคโนโลยี , บ.ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ.ระยอง
, บ.อาหารสยาม จ.ชลบุรี /คุณกฤติญา
All Day /Mu-7 /Pongthon
ยกเลิก/บันทึกเมื่อ 27-05-2020 15:55 น.
รับ-ส่ง บุคลากรศึกษาดูงานคลินิกจักษุวิทยา ที่ รพ.ศรีสะเกษ /คุณนภาจรีย์07:30 - 16:30/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 25-05-2020 14:25 น.
3
ผศ.ดร.ลักษณีย์ และ อ.จีราพร ออกนิเทศ นศ.ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ที่ บ. Thai Suzuki Motor , บ.ไพน์ซิส เอโวลูชั่น จ.ปทุมธานี ,
บ.เอนไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนเทคโนโลยี , บ.โกลบอล เนไวรอนเมนทัล เมเนจเมนท์ กทม. ,
บ.เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์เทคโนโลยี , บ.ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ.ระยอง
, บ.อาหารสยาม จ.ชลบุรี /คุณกฤติญา
All Day /Mu-7 /Pongthon
ยกเลิก/บันทึกเมื่อ 27-05-2020 15:55 น.
4
ผศ.ดร.ลักษณีย์ และ อ.จีราพร ออกนิเทศ นศ.ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ที่ บ. Thai Suzuki Motor , บ.ไพน์ซิส เอโวลูชั่น จ.ปทุมธานี ,
บ.เอนไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนเทคโนโลยี , บ.โกลบอล เนไวรอนเมนทัล เมเนจเมนท์ กทม. ,
บ.เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์เทคโนโลยี , บ.ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ.ระยอง
, บ.อาหารสยาม จ.ชลบุรี /คุณกฤติญา
All Day /Mu-7 /Pongthon
ยกเลิก/บันทึกเมื่อ 27-05-2020 15:56 น.
5
ผศ.ดร.ลักษณีย์ และ อ.จีราพร ออกนิเทศ นศ.ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ที่ บ. Thai Suzuki Motor , บ.ไพน์ซิส เอโวลูชั่น จ.ปทุมธานี ,
บ.เอนไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนเทคโนโลยี , บ.โกลบอล เนไวรอนเมนทัล เมเนจเมนท์ กทม. ,
บ.เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์เทคโนโลยี , บ.ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ.ระยอง
, บ.อาหารสยาม จ.ชลบุรี /คุณกฤติญา
All Day /Mu-7 /Pongthon
ยกเลิก/บันทึกเมื่อ 27-05-2020 15:56 น.
6
ผศ.ดร.ลักษณีย์ และ อ.จีราพร ออกนิเทศ นศ.ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ที่ บ. Thai Suzuki Motor , บ.ไพน์ซิส เอโวลูชั่น จ.ปทุมธานี ,
บ.เอนไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนเทคโนโลยี , บ.โกลบอล เนไวรอนเมนทัล เมเนจเมนท์ กทม. ,
บ.เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์เทคโนโลยี , บ.ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ.ระยอง
, บ.อาหารสยาม จ.ชลบุรี /คุณกฤติญา
All Day /Mu-7 /Pongthon
ยกเลิก/บันทึกเมื่อ 27-05-2020 15:56 น.
7 8
ร่วมกิจกรรมให้ความรุ้เกี่ยวกับการเคลื่อนธรรมนูญ สุขภาพตำบลว่าด้วยการป้องกันควบคุมโรค Covid-19 ที่ อ.นาตาล /คุณลภัส07:00 - 13:00/MPV/Pongthon/บันทึกเมื่อ 28-05-2020 15:42 น.
9
รับ-ส่ง ที่ปรึกษา EdPEx (ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล) ที่คณะเภสัชศาสตร์ -รร.นาถสิริ เรสเดนซ์ -ร้านข้าวต้มสันติ /คุณธัญฉัตร16:00 - 20:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 15-05-2020 15:01 น.
รับ-ส่ง บุคลากรศึกษาดูงานคลินิกจักษุวิทยา ที่ รพ.ศรีสะเกษ /คุณนภาจรีย์07:30 - 16:30/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 25-05-2020 14:26 น.
ร่วมกิจกรรมให้ความรุ้เกี่ยวกับการเคลื่อนธรรมนูญ สุขภาพตำบลว่าด้วยการป้องกันควบคุมโรค Covid-19 ที่ อ.น้ำยืน ต.ยางใหญ่ /คุณลภัส07:00 - 13:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 28-05-2020 15:43 น.
10
รับ-ส่ง ที่ปรึกษา EdPEx (ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล) ที่ รร.นาถสิริ เรสเดนซ์ -ว.แพทยฯ-สนามบิน /คุณธัญฉัตร08:00 - 17:30/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 15-05-2020 15:01 น.
11 12 13
14 15 16
ร่วมกิจกรรมให้ความรุ้เกี่ยวกับการเคลื่อนธรรมนูญ สุขภาพตำบลว่าด้วยการป้องกันควบคุมโรค Covid-19 ที่ อ.น้ำยืน ต.สีวิเชียร /คุณลภัส07:00 - 13:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 28-05-2020 15:44 น.
17 18 19 20
21 22 23
ร่วมกิจกรรมให้ความรุ้เกี่ยวกับการเคลื่อนธรรมนูญ สุขภาพตำบลว่าด้วยการป้องกันควบคุมโรค Covid-19 ที่ อ.น้ำยืน ต.ยาง /คุณลภัส07:00 - 13:00/MPV/Pongthon/บันทึกเมื่อ 28-05-2020 15:44 น.
24 25 26 27
28 29 30
ร่วมกิจกรรมให้ความรุ้เกี่ยวกับการเคลื่อนธรรมนูญ สุขภาพตำบลว่าด้วยการป้องกันควบคุมโรค Covid-19 ที่ อ.น้ำยืน ต.บุเปือย /คุณลภัส07:00 - 13:00/MPV/Pongthon/บันทึกเมื่อ 28-05-2020 15:45 น.
0 0 0 0