กรณีจองรถจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
Back 2019 - August Next
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
0 0 0 0 1
ปราศัย ลา/08:00 - 16:30/chang /Prasai/บันทึกเมื่อ 31-07-2019 17:03 น.
นำนักศึกษากิจกรรมธนาคารขยะในเขตเทศบาลศรีไค/อ.สิทธิชัย17:00 - 19:00/pick-up/Pongthon/บันทึกเมื่อ 05-07-2019 16:50 น.
รับส่ง รองฯวิจัยและเจ้าหน้าที่ เข้าประชุม ที่สสจ.อบ.รถออ 08.00 น. กลับ 16.30 น./อนันต์08:00 - 17:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 31-07-2019 17:17 น.
2
ปราศัย ลา08:00 - 16:30/chang /Prasai/บันทึกเมื่อ 31-07-2019 17:04 น.
3
4
รับส่งวิทยากร ศ.พญ.จามรี และผศ.นพ.สมชาย ที่สนามบินและรับรองรับประทานอาหาร/ณรัญญา17:00 - 22:00/MPV/Narong/บันทึกเมื่อ 02-08-2019 16:45 น.
5
รับส่ง สิ่งส่งตรวจจากรพ.ม.อุบลฯ ส่งรพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์/กมลชนก14:00 - 15:30/pick-up/Pongthon/บันทึกเมื่อ 05-08-2019 10:11 น.
รับส่งวิทยากร ศ.พญ.จามรี และผศ.นพ.สมชาย ที่โรงแรมลายทองและรับรองรับประทานอาหารร้านส้มตำจินดา และรับรองฯวิจัย สนามบินอุบลฯ เครื่องลง 20.50 น./ณรัญญา07:30 - 22:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 05-08-2019 10:07 น.
6
รับส่งวิทยากร ศ.พญ.จามรี และผศ.นพ.สมชาย ที่โรงแรมลายทองและส่งสนามบิน/ณรัญญา07:30 - 16:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 31-07-2019 17:28 น.
ส่งเอกสารเรื่องวิ่งมหิดล 1.เทศบาลวาริน 2.สอภ.วาริน 3.รพ.วาริน /ณรัญญา10:00 - 12:00/pick-up/Pongthon/บันทึกเมื่อ 06-08-2019 09:53 น.
7
รับส่ง สิ่งส่งตรวจจากรพ.ม.อุบลฯ ส่งรพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์/กมลชน14:00 - 16:30/pick-up/Pongthon/บันทึกเมื่อ 05-08-2019 10:12 น.
นำนักศึกษาแพทย์ฯ ่งเต้นท์ ส่งคณ บ้านแฮ เบอร์นักศึกษา 063-7322602 /กานต์พิชชา 12:00 - 14:00/pick-up/Pongthon12:00 - 14:00/pick-up/Prasai/บันทึกเมื่อ 06-08-2019 15:07 น.
นำนักศึกษาแพทย์ปี 3ไปออกฝึกปฏิบัติภาคสนามในรายวิชาต่อมไร้ท่อล้อหมุน 09.00 น. ไปชุมชนบ้านบัววัดหมู่ 10 วันที่ 7 ส.ค.62 09.00 - 11.00 น.09:00 - 11:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 06-08-2019 14:56 น.
นำนักศึกษาแพทย์ปี 3ไปออกฝึกปฏิบัติภาคสนามในรายวิชาต่อมไร้ท่อล้อหมุน 09.00 น. ไปชุมชนบ้านบัววัดหมู่ 10 วันที่ 7 ส.ค.62 09.00 - 11.00 น.09:00 - 11:00/pick-up/Pongthon/บันทึกเมื่อ 06-08-2019 14:57 น.
8
ขับรถ Ambulance นำคนป่วยไปโรงพยาบาลวารินชำราบ /ณัฐจิรา01:30 - 11:00/chang /Prasai/บันทึกเมื่อ 08-08-2019 09:51 น.
นำนักศึกษากิจกรรมธนาคารขยะในเขตเทศบาลศรีไค/อ.สิทธิชัย17:00 - 19:00/pick-up/Prasai/บันทึกเมื่อ 05-07-2019 16:50 น.
รับ-ส่ง อาจารย์พิเศษ นพ.หริรักษ์ วานม่วง รายวิชาหลักการทัวไป 3 รับสนามบิน เครื่องลง 19.00 น. ส่งโรงแรม /กนกวรรณ 18:00 - 21:30/ Mu7/Prasai/บันทึกเมื่อ 05-08-2019 11:18 น.
นำนักศึกษาหลักสูตร วทบ. และสบ.ปี 4 ออกไปทำแผนที่เดินดินในรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ บ้านหนองเหล่า ม.1,ม.10,ม.11 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ/กฤติยา11:30 - 20:00/MPV/Pongthon/บันทึกเมื่อ 07-08-2019 13:23 น.
9
นำนักศึกษา ขนอุปกรณ์ ป้ายต่าง ๆ ไปหอพักนักศึกษาแพทย์ฯ นส.นายธนภัทร เบอร์โทร 082-7368230 /กานต์พิชชา15:30 - 16:30/pick-up/Apichart/บันทึกเมื่อ 07-08-2019 14:31 น.
รับ-ส่ง บุคากรประชุมที่ สสอ.วาริน และ สิ่งส่งตรวจ Lab ณ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์/คุณกนมลชน,ณรัญญา13:00 - 17:00/MPV/Pongthon/บันทึกเมื่อ 07-08-2019 14:28 น.
รับ-ส่ง อาจารย์พิเศษ นพ.หริรักษ์ วานม่วง รายวิชาหลักการทัวไป 4 รับจากโรงแรม เวลา 08.30 น. ส่งว.แพทย์ฯ และส่งสนามบินอุบล เวลา 16.00 น. /กนกวรรณ08:30 - 17:00/ Mu7/Prasai/บันทึกเมื่อ 07-08-2019 14:26 น.
10
นำนักเรียนไปแข่งทักษะวิชาการที่ โรงแรสุนีย์ทาวเวอร์ จ.อุบลฯ /ภชารี07:30 - 17:30/MPV/Pongthon/บันทึกเมื่อ 06-08-2019 17:28 น.
11 12
รับส่งนพ.วีระวัน์ ที่สนามบินอุบลสายการบินนกแอร์ เครื่องลง 19.30 น. /ณรัญญา19:00 - 21:00/ Mu7/Prasai/บันทึกเมื่อ 09-08-2019 17:36 น.
13
นำอจ.ประสานงานการฝึกภาคสนามรายวิชาประสบการณ์วิชาแพทย์ฯ ณ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ/กฤติยา08:30 - 15:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 09-08-2019 17:38 น.
14
รับส่งผู้บริหารนพ.วีระวัฒน์ ไปประสานงานเรื่องการทำวิจัยกัญชาณ วัดภูร้าว อ.สิรินธร จ.อุบลฯ /ลภั06:00 - 12:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 14-08-2019 10:14 น.
รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ Lab ณ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์/คุณกนมลชน14:00 - 16:00/pick-up/Prasai/บันทึกเมื่อ 14-08-2019 10:15 น.
15
นำนักศึกษากิจกรรมธนาคารขยะในเขตเทศบาลศรีไค/อ.สิทธิชัย17:00 - 19:00/pick-up/Pongthon/บันทึกเมื่อ 05-07-2019 16:51 น.
ขนโต๊ะ เก้าอี้ งานทำบุญอาจารย์ใหญ่ /ดร.นงนุช08:30 - 16:30/pick-up/Prasai/บันทึกเมื่อ 14-08-2019 11:45 น.
รับ-ส่ง ข้อสอบ /คุณจิวรา14:00 - 14:30/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 14-08-2019 16:42 น.
16
รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ Lab ณ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์/คุณกนมลชน14:00 - 15:00/pick-up/Pongthon
+ ส่งเล่มหลักสูตร วท.บ. ที่ สสจ.อุบล /คุณกฤติญา
+รับ-ส่งข้อสอบ /คุณจิวรา/บันทึกเมื่อ 14-08-2019 16:43 น.
นำนักเรียนไปแข่งทักษะวิชาการที่ โรงแรสุนีย์ทาวเวอร์ จ.อุบลฯ /ภชารี07:30 - 17:30/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 06-08-2019 17:29 น.
ขนโต๊ะ เก้าอี้ งานทำบุญอาจารย์ใหญ่ /ดร.นงนุช08:30 - 16:30/pick-up/Pongthon/บันทึกเมื่อ 14-08-2019 11:46 น.
ส่ง นพ.วีระวัฒน์ ที่สนามบิน /คุณณรัญญา15:00 - 16:30/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 16-08-2019 10:30 น.
17
รับส่ง อาจารย์พิเศษ พญ.น้ำเพชร งดงามทวีสุข รับจากสนามบินอุบล แอร์เอเชียลง 12.10 น. ส่งที่ ว.แพทย์ฯ และส่งโรงแรมสุนีย์ 17.00 น. /กนกวรรณ12:10 - 18:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 14-08-2019 10:16 น.
ขนโต๊ะ เก้าอี้ งานทำบุญอาจารย์ใหญ่ /ดร.นงนุช08:30 - 16:30/pick-up/Prasai/บันทึกเมื่อ 14-08-2019 11:46 น.
18
รับส่งอจ.พิเศษ ผศ.พญ.น้ำเพชร งดงามทวีสุข วิชาหลักการทั่วไปทางวิทยาลศาสตร์ฯ 3 รับจากโรงแรมสุนีย์ 07.30 น. ส่งว.แพทย์ฯ และส่งสนามบินอุบล 15.30 น. 07:00 - 18:00/ Mu7/Pongthon
+ รับ นพ.วีระวัฒน์ ที่สนามบิน นกแอร์ลง 18.20 น./บันทึกเมื่อ 16-08-2019 10:32 น.
รับผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. ที่สนามบิน นกแอร์ลง 10.35 น. - รร.ม.อุบลฯ /คุณกฤติญา10:35 - 12:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 16-08-2019 14:25 น.
19
รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ Lab ณ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์/คุณกนมลชน14:00 - 16:00/pick-up/.../บันทึกเมื่อ 16-08-2019 16:01 น.
รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. ที่ รร.ม.อุบลฯ - ว.แพทย์ - สนามบิน นกแอร์ขึ้น 21.20 น. /คุณกฤติญา08:40 - 20:00/Mu-7/Prasai
ทานอาหารเที่ยงร้านไผ่เขียว/บันทึกเมื่อ 16-08-2019 14:53 น.
อาจารย์ไปประชุมปรึกษาหารือการปฏิบัติงาน ที่ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ศรีสะเกษ /คุณมลทญา12:30 - 17:00/MPV/Pongthon/บันทึกเมื่อ 16-08-2019 16:01 น.
รับ-ส่ง ข้อสอบ /คุณจิวรา14:00 - 14:30/ Mu7/Prasai/บันทึกเมื่อ 16-08-2019 16:17 น.
20
รับ-ส่ง ข้อสอบ /คุณจิวรา14:00 - 14:30/pick-up/Prasai/บันทึกเมื่อ 16-08-2019 16:27 น.
รับส่งผู้บริหารนพ.วีระวัฒน์ ไปประสานงานเรื่องการทำวิจัยกัญชา ที่ วัดภูพร้าว /รศ.ดร.อนันต์10:30 - 16:30/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 20-08-2019 09:47 น.
ตรวจสอบราคาสินค้าในตัวเมืองอุบลฯ /คุณอภิชาติ11:30 - 14:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 20-08-2019 10:02 น.
21
นำนักศึึกษาดูงานในรายวิชาหลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี 3 ณ รพ.มะเร็งจ.อุบลฯ ลงออกเวลา 07.15 น./กฤติยา07:00 - 19:30/sedan/Prasai (ยกเลิก)/บันทึกเมื่อ 20-08-2019 14:45 น.
รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ Lab ณ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์/คุณกนมลชน14:00 - 16:00/pick-up/Pongthon
+ รับ-ส่ง ข้อสอบ /คุณจิวรา/บันทึกเมื่อ 16-08-2019 16:18 น.
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตู้All Day /MPV /Prasai/บันทึกเมื่อ 20-08-2019 14:47 น.
22
นำนักศึกษากิจกรรมธนาคารขยะในเขตเทศบาลศรีไค/อ.สิทธิชัย17:00 - 19:00/pick-up/Prasai/บันทึกเมื่อ 05-07-2019 16:51 น.
รับ-ส่ง ข้อสอบ /คุณจิวรา14:00 - 14:30/pick-up/Pongthon/บันทึกเมื่อ 16-08-2019 16:18 น.
รับเสื้อวิ่งวันมหิดล ที่ สปสช.อุบลฯ /คุณณรัญญา10:00 - 12:00/pick-up/Prasai/บันทึกเมื่อ 22-08-2019 09:26 น.
23
รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ Lab ณ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์/คุณกนมลชน15:00 - 16:30/ Mu-7/Prasai
+ส่ง นพ.วีระวัฒน์ ที่สนามบิน/บันทึกเมื่อ 22-08-2019 16:49 น.
24
รับสื่อการเรียนการสอนชิ้นเนื้อดอง ที่ รพ.วชิรพยาบาล และ รพ.รามาฯ /คุณทักษกรStarts @ 05:00am /Mu-7 /Pongthon (ยกเลิก)/บันทึกเมื่อ 22-08-2019 09:40 น.
25
รับสื่อการเรียนการสอนชิ้นเนื้อดอง ที่ รพ.วชิรพยาบาล และ รพ.รามาฯ /คุณทักษกรAll Day /Mu-7 / Pongthon (ยกเลิก)/บันทึกเมื่อ 22-08-2019 09:41 น.
26
รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ Lab ณ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์/คุณกนมลชน14:00 - 16:00/pick-up/Prasai/บันทึกเมื่อ 20-08-2019 14:55 น.
รับประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (รศ.ดร.อรุณวดี ชนะวงศ์) 081-0536820 ที่ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น /คุณสุภาพรStarts @ 14:00pm /Mu-7 /Pongthon/บันทึกเมื่อ 20-08-2019 15:02 น.
รับ นพ.วีระวัฒน์ ที่สนามบิน นกแอร์ลง 20.50 น. 20:50 - 22:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 22-08-2019 16:51 น.
27
รับประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (รศ.ดร.อรุณวดี ชนะวงศ์) 081-0536820 ที่ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น /คุณสุภาพรAll Day /Mu-7 /Pongthon (นัดรับ 08.00 น.)/บันทึกเมื่อ 20-08-2019 15:03 น.
28
รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ Lab ณ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์/คุณกนมลชน14:00 - 16:00/pick-up/.../บันทึกเมื่อ 13-08-2019 16:48 น.
นำนักศึกษาหลักสูตร วทบ. และสบ.ปี 4 ออกฝึกปฏิบัติประชาคมในรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ บ้านหนองเหล่า ม.1,ม.10,ม.11 /คุณกฤติญา12:00 - 22:00/MPV/Prasai/บันทึกเมื่อ 13-08-2019 16:49 น.
ส่งประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (รศ.ดร.อรุณวดี ชนะวงศ์) 081-0536820 ที่ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น /คุณสุภาพร08:00 - 20:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 20-08-2019 15:00 น.
รับสื่อการเรียนการสอนชิ้นส่วนร่างกายดอง ที่ รพ.วชิรพยาบาล และ รพ.รามาฯ /คุณทักษกรStarts @ 08:00am /Mu-7 /Pongthon/บันทึกเมื่อ 21-08-2019 15:39 น.
29
ไปส่งเอกสารเกี่ยวกับเงินเดือน ที่ สรรพากร วารินฯ /ธอส. /ธ.ออมสิน /ธ.ทหารไทย /ธ.กรุงไทย / สนง.ประกันสังคม /ธกส. /คุณธนาภรณ์09:00 - 12:00/pick-up/prasai/บันทึกเมื่อ 21-08-2019 15:33 น.
นำนักศึกษากิจกรรมธนาคารขยะในเขตเทศบาลศรีไค/อ.สิทธิชัย17:00 - 19:00/pick-up/Prasai/บันทึกเมื่อ 21-08-2019 15:33 น.
รับส่งอจ.พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รายวิชาระบบสืบพันธ์ุ นพ.หริรักษ์ วานม่วง รับสนามบินอุบลฯ เครื่องลงนกแอร์ เวลา 20.50 น. ส่งโรงแรมม.อุบลฯ/กนกวรรณ19:00 - 22:00/ Mu7/Prasai/บันทึกเมื่อ 02-08-2019 17:02 น.
รับสื่อการเรียนการสอนชิ้นส่วนร่างกายดอง ที่ รพ.วชิรพยาบาล และ รพ.รามาฯ /คุณทักษกรAll Day /Mu-7 /Pongthon/บันทึกเมื่อ 21-08-2019 15:39 น.
30
บส่งอจ.พิเศษหลักสูตรแพทยศสาตรบัณฑิตรายวิชาระบบสืบพันธ์ุ นพ.หริรักษ์ วานม่วง รับโรงแรมม.อุบลฯ มาว.แพทย์ฯ และส่งสนามบินอุบล เวลา 20.00 น. เครื่องออก 21.20 . /กนกวรรณ08:00 - 21:00/ Mu7/Prasai/บันทึกเมื่อ 02-08-2019 17:05 น.
รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ Lab ณ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์/คุณกนมลชน14:00 - 16:00/pick-up/Pongthon/บันทึกเมื่อ 05-08-2019 10:42 น.
รับ-ส่ง วิยากรประชุม CRC ที่สนามบิน (ไลอ้อนแอร์ลง 07.10 น.) - ว.แพทย์ - สนามบิน (แอร์เอเชียขึ้น 19.45 น.) /รศ.อนันต์06:00 - 20:00/MPV/Pongthon/บันทึกเมื่อ 13-08-2019 15:23 น.
31
0 0 0 0 0 0 0