กรณีจองรถจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
Back 2019 - July Next
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
0 1
รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ Lab ณ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์/คุณกนมลชน14:00 - 15:30/pick-up/Pongthon/บันทึกเมื่อ 01-07-2019 13:58 น.
2 3
รับ-ส่ง นศ.แพทย์ฯปี 1 ออกรณรงค์โรคไข้เลือดออกสำหรับรายวิชาการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ ณ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อ.วารินชำราบ /ใช้รถบัสส่วนกลางเบิกค่าน้ำมัน/กฤติยา/ผศ.จารุวรรณ์08:30 - 12:00/chang /Other/บันทึกเมื่อ 28-06-2019 15:43 น.
ขนอุปกรณ์ตรวจสุขภาพฟันนักเรียไปศูนย์เด็ก ว.แพทย์ฯ เวลา 08.30 น. และขนกลับบ 11.30 น./เมทินี08:00 - 12:00/pick-up/Pongthon/บันทึกเมื่อ 17-06-2019 11:03 น.
รับนพ.วีระวัฒน์ สสจ.อบ. เข้าว.แพทย์ฯ/15:00 - 18:00/ Mu7/Narong/บันทึกเมื่อ 03-07-2019 10:55 น.
รับสัญญาจาก สสจ.อบ. /กนกวรรณ08:30 - 10:00/pick-up/Prasai/บันทึกเมื่อ 03-07-2019 09:56 น.
4
รับนพ.วีระวัฒน์ แฟลต 6 เวลา 15.00 น. ส่งสนามบินเครื่องออก 17.00 น. /ณรัญญา15:00 - 16:30/ Mu7/Prasai/บันทึกเมื่อ 02-07-2019 11:18 น.
`นำนักศึกษาโครงการขยะ ว.แพทย์ฯ/อ.สิทธิชัย17:00 - 19:00/pick-up/Pongthon/บันทึกเมื่อ 04-07-2019 10:53 น.
5
รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ ที่ รพ.สปส. / คุณกมลชนก14:30 - 15:30/pick-up/Other/บันทึกเมื่อ 22-06-2019 15:28 น.
รับอาหารหน้าม.รับ 09.30 น. /ลภัส09:30 - 12:30/pick-up/Prasai/บันทึกเมื่อ 04-07-2019 17:01 น.
6
รับ-ส่ง วิทยากร นพ.วีระเทพ ที่สนามบินอุบลฯ เที่ยวบิน แอร์เอเชีย เครืื่องลงเวลา 19.5 น. และพารับประทานอาหาร -เข้าที่พักรร.ลายทอง18:00 - 21:00/MPV/Pongthon/บันทึกเมื่อ 12-06-2019 13:23 น.
7
รับวิทยากร นพ.วีระเทพ ที่ลายทอง เวลา 07.30 น. มาว.แพทย์ฯ และส่งสนามบินอุบลฯ เครื่องออก 19.40 น. 07:00 - 18:30/MPV/Pongthon/บันทึกเมื่อ 12-06-2019 13:22 น.
รับนพ.วีระวัฒน์ สนามบิน เครื่องลง 20.50 น./ณรัญญา20:00 - 21:30/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 02-07-2019 11:20 น.
8
รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ Lab ณ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์/คุณกนมลชน12:00 - 15:30/pick-up/Prasai/บันทึกเมื่อ 08-07-2019 12:40 น.
9
รับ-ส่ง อจ.พิเศษ นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์ รับจากสนามบิน ส่ง โรงแรม 19:30 - 20:00/ Mu7/Prasai/บันทึกเมื่อ 23-05-2019 15:56 น.
รับCM `ห้องเอกซเรย์ชั้น 1 รพ.สรรพสิทธิ์ประสงคคุณสุพิศ ไปด้วย/คณสุพิศ ดวงกล้า13:00 - 14:30/pick-up/Prasai/บันทึกเมื่อ 09-07-2019 10:26 น.
10
รับอจ.พิเศษ นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์ ที่โรงแรมมาว.แพทย์ฯ เวลา 08.00 น. และส่งกลับโรงแรม เวลา 17.00 น./กนกวรรณ07:00 - 18:00/ Mu7/Prasai/บันทึกเมื่อ 12-06-2019 14:47 น.
รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ Lab ณ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์/คุณกนมลชน14:30 - 15:30/pick-up/Other/บันทึกเมื่อ 22-06-2019 15:29 น.
11
รับ-ส่ง อจ.พิเศษ นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์ รับจากโรงแรมมา ว.แพทย์ฯ รับเวลา 08.00 น.และส่งสนามบิน เวลา 17.00 น/กนกวรรณ06:00 - 18:00/ Mu7/Prasai/บันทึกเมื่อ 12-06-2019 14:48 น.
นำนักศึกษากิจกรรมธนาคารขยะในเขตเทศบาลศรีไค/อ.สิทธิชัย17:00 - 19:00/pick-up/Pongthon/บันทึกเมื่อ 05-07-2019 16:48 น.
12
รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ Lab ณ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์/คุณกนมลชน14:30 - 15:30/pick-up/Pongthon/บันทึกเมื่อ 11-07-2019 13:28 น.
13
14 15
รับ-ส่งวิทยากร ผศ.นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ รับจากโรงแรมสุนีย์ เวลา 08.0 น. ส่งว.แพทย์ฯ (พขร.ส่วนกบาง คุณหงส์ชัย./ณรัญญ07:00 - 10:00/ Mu7/Other/บันทึกเมื่อ 12-07-2019 14:56 น.
รับส่งวิทยากร ศ.นพ.ธีรวัฒน์ เหมะจฑา ที่สนามบินเครื่องลงแอร์เอเชีย 09.00 น.และส่งวิทยากรณ สนามบินอุบลฯ ออกเวลา 16.00 น./ณรัญญา08:00 - 10:30/sedan/Prasai/บันทึกเมื่อ 04-07-2019 15:05 น.
รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ Lab ณ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์/คุณกนมลชน13:00 - 14:30/pick-up/Prasai/บันทึกเมื่อ 12-07-2019 14:57 น.
16 17 18
นำนักศึกษากิจกรรมธนาคารขยะในเขตเทศบาลศรีไค/อ.สิทธิชัย17:00 - 19:00/pick-up/Prasai/บันทึกเมื่อ 05-07-2019 16:49 น.
19
รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ Lab ณ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์/คุณกนมลชน14:00 - 15:30/pick-up/Other/บันทึกเมื่อ 22-06-2019 15:33 น.
20
21 22
ส่งเอกสารหน่วยงานในจว.อุบลฯ คุณพัณณิตา/10:00 - 12:00/pick-up/Pongthon/บันทึกเมื่อ 22-07-2019 09:59 น.
รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ Lab ณ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์/คุณกนมลชน14:30 - 15:30/pick-up/Other/บันทึกเมื่อ 22-06-2019 15:33 น.
23
ไปรับ ศ.พญ.จามรี ที่สนามบิน ไปทานอาหารและกลับ รร.ม.อบ. เวลา 17.30 น. สไมล์ 15:30 - 20:30/ Mu7/Prasai16:00 - 21:00/ Mu7/Prasai/บันทึกเมื่อ 09-07-2019 14:03 น.
24
ไปรับ ศ.พญ.จามรี ที่รร.ม.อบ. เวลา 08.45 น. รับมาว.แพทย์ และส่งกลับ รร.ม.อบ. เวลา 16.00 น08:30 - 16:00/ Mu7/Prasai/บันทึกเมื่อ 22-06-2019 15:45 น.
รับ-ส่ง รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ สนามบินอุบลฯ เครื่องลง 18.20 น. ทานอาหารเย็นและส่งโรงแรมลายทอง/ณรัญญา17:00 - 21:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 22-07-2019 14:36 น.
รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ Lab ณ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์/คุณกนมลชน14:00 - 15:30/pick-up/Prasai/บันทึกเมื่อ 24-07-2019 11:16 น.
25
ขนอุปกรณ์งานทำบุญหอพัก นักศึกษาแพทย์หลังเก่า/ชญาดา16:00 - 16:30/sedan/Prasai/บันทึกเมื่อ 24-07-2019 14:40 น.
นำนักศึกษากิจกรรมธนาคารขยะในเขตเทศบาลศรีไค/อ.สิทธิชัย17:00 - 19:00/chang /Prasai/บันทึกเมื่อ 05-07-2019 16:50 น.
รับ-ส่ง รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ โรงแรมลายทอง เวลา 08.00 น. และ ทานอาหารเย็นและส่งโรงแรมลายทอง/ณรัญญา07:00 - 19:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 12-07-2019 13:34 น.
26
รับ-ส่ง รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ สนามบินอุบลฯ เครื่องออกเวลา 14.10 น. ไทยสไมล์ /ณรัญญา08:00 - 13:00/ Mu7/Pongthon/บันทึกเมื่อ 12-07-2019 13:37 น.
นักบุคลากรเข้าร่วมนิเทศนักศึกษาชั้นคลินิก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ /มลธญา12:30 - 17:00/sedan/Prasai/บันทึกเมื่อ 23-07-2019 17:49 น.
รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ Lab ณ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์/คุณกนมลชน12:00 - 17:00/sedan/Prasai/บันทึกเมื่อ 24-07-2019 15:35 น.
27
28 29 30
ไปส่งเอกสารเกี่ยวกับเงินเดือน ที่ สรรพากร วารินฯ /ธอส. /ธ.ออมสิน /ธ.ทหารไทย /ธ.กรุงไทย / สนง.ประกันสังคม /ธกส. /คุณธนาภรณ์09:00 - 12:00/pick-up/ prasai/บันทึกเมื่อ 26-10-2018 11:27 น.
31
รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ Lab ณ. รพ.สรรพสิทธิประสงค์และส่งคืนของคืนรร.นารีนุกูล/คุณกนมลชน13:00 - 15:00/ Mu7/Prasai/บันทึกเมื่อ 31-07-2019 09:47 น.
รับส่ง เจ้าหน้าที่จัดหาอุปกรณ์สำหรับจัดโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ ทำบุญอาจารย์ใหญ่ /นส.อนุสรา 13:00 - 16:00/pick-up/Pongthon/บันทึกเมื่อ 31-07-2019 12:02 น.
0 0 0