ระบบสมัครงานออนไลน์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ออกแบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  โทรศัพท์ 0-4535-3911
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Tips
Copyright ã 2009 by
College of Medicine and Public Health.
All Rights reserved
1. เมนู ตำแหน่งงาน สำหรับการเพิ่ม ลบ แก้ไขและเลือกเปิดรับสมัครตำแหน่งงานที่ต้องการ
2. เมนู
หลักฐานการสมัครงาน ใช้สำหรับเพิ่ม ลบ และแก้ไขหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครงาน
3. เมนู
รายละเอียดผู้สมัคร ใช้สำหรับให้ผู้ดูแลระบบ ดูรายละเอียดของผู้สมัครงาน และยังสามารถ
    ลบข้อมูลของผู้สมัครออกจากระบบได้
4. ควร
ออกจากระบบ ทุกครั้งหลังจากใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

                                                              ............................................................
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: