ระบบสมัครงานออนไลน์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       1. ตรวจสอบตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน จะปรากฏเฉพาะตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเท่านั้น
        2. เลือกสมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการ
        3. กรอกรายละเอียดการสมัครงานให้ครบถ้วน
        4. บันทึกข้อมูลเพื่อส่งใบสมัครงานออนไลน์
        5.พิมพ์ใบสมัครงาน
       6. ส่งใบสมัครงานพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน ไปยังงานทรัพยากรมนุษย์
ออกแบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  โทรศัพท์ 0-4535-3911
ขั้นตอนการใช้งานระบบสมัครงานออนไลน์
Copyright ã 2009 by
College of Medicine and Public Health.
All Rights reserved
[สำหรับผู้ดูแลระบบ]