ระบบสมัครงานออนไลน์
ติดต่อสอบถามที่ งานทรัพยากรมนุษย์
         วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                  เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
                              อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  34190
         โทรศัพท์ 0-4535-3921   โทรสาร 0-4535-3901
                              ในวันและเวลาราชการ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ออกแบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  โทรศัพท์ 0-4535-3911
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครงาน
Copyright ã 2009 by
College of Medicine and Public Health.
All Rights reserved
[สำหรับผู้ดูแลระบบ]