ระบบสมัครงานออนไลน์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       1. ตรวจสอบตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน จะปรากฏเฉพาะตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเท่านั้น
        2. เลือกสมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการ
        3. กรอกรายละเอียดการสมัครงานให้ครบถ้วน
        4. บันทึกข้อมูลเพื่อส่งใบสมัครงานออนไลน์
        5.พิมพ์ใบสมัครงาน
       6. ส่งใบสมัครงานพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน ไปยังงานทรัพยากรมนุษย์
ออกแบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  โทรศัพท์ 0-4535-3906
ขั้นตอนการใช้งานระบบสมัครงานออนไลน์
Copyright @ 2009 by
College of Medicine and Public Health.
All Rights reserved
[สำหรับผู้ดูแลระบบ]
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ดาวน์โหลดใบสมัครงานที่นี่