>> ประวัติความเป็นมาของงานอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
      งานอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ก่อตั้งขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดย
ท่านอธิการบดี ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฎ และท่านคณะบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ีศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา ท่านทั้งสองให้ใจความสำคัญในการทำงานว่า " ขณะนี้เรากำลังจัดตั้งโรงเรียน
แพทย์แห่งใหม่ในเขตภูมิภาคอีสานตอนใต้เพื่อเป็นการช่วยเหลือท้องถิ่นให้ได้รับการบริการทาง
การแพทย์อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นหน้าที่หลัก นอกจากภาระหน้าที่หลักในการผลิตแพทย์และบุคลากรทาง
การแพทย์,สาธารณะสุข ที่ได้มาตรฐานชั้นนำของประเทศไทยแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่พึงกระทำควบคู่กัน
ไปก็คือ การรักษาศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น "
      ดังนั้น งานอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้ก่อตั้งขึ้น ณ.วิทยาลัยแพทยศาสตรและ
์การสาธารณสุข   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
      1.เพือส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
      2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ การใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดขึ้นค่ามากที่สุด
      3.เพื่อส่งเสริมและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การพัฒ-
         นาที่ยั้งยืนและพอเพียง
      4.เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลป-
         วัฒนธรรมของประเทศชาติ
      5.เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนใน
         ระดับบัณฑิตศึกษา
      6.เพื่อให้นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมท้อง
         ถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

 

++วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ++
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ชาญวิทย์ มณีนิล email : m_chanwit@yahoo.com