วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
   
สายวิชาการ
   
หัวหน้ากลุ่มวิชา

อาจารย์มินตรา สาระรักษ์

Lecturer. Mintra Sararuk
ศษ.ม.(การส่งเสริมสุขภาพ) M.Ed.(Health Promotion)
วท.บ.(พยาบาล) B.Sc.(Nursing)
Tel 0-4535-3925-27, ext.5861
E-Mail : smintra@hotmail.com

อาจารย์เมรีรัตน์ มั่นวงศ์

Lecturer. Mereerat Munwong
ส.ม.(ชีวสถิติ) M.PH.(Biostatistics)
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล B.Sc.(Public Health) Sanitary science
Tel 0-4535-3925-27, ext.5860
E-Mail : mereerat_s@hotmail.com

อาจารย์สง่า ทับทิมหิน

Lecturer. Sanga Tubtimhin
วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม) M.Sc.(Environmental Technology Management)
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล B.Sc.(Public Health) Sanitary science
Tel 0-4535-3925-27, ext.5846
E-Mail : sttratana@hotmail.com/mdsangtu@ubu.ac.th

อาจารย์จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา

Lecturer. Jintana Siriboonpipattana
รป.ม.(การบริหารจัดการสำหรับนักบริหาร)
ป.พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง
Tel 0-4535-3925-27, ext.5841
E-Mail : cutemaew@yahoo.com

อาจารย์ฐิติรัช งานฉมัง

Lecturer. Thitirat Nganchamang
วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) M.Sc.(Industrial Hygiene and Safety)
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล B.Sc.(Public Health) Sanitary science
ส.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
Tel 0-4535-3925-27, ext.5862
E-Mail : thitirat_n@yahoo.com

อาจารย์ปัณฑิตา สุขุมาลย์

Lecturer. Phandita Sukhumal
ส.ม. M.PH.
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) อนามัยชุมชน B.Sc.(Public Health) Community Health
Tel 0-4535-3925-27, ext.5867
E-Mail : poohnee32@yahoo.com

อาจารย์ปวีณา ลิมปิทีปราการ

Lecturer. Pawena Limpiteeprakan
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) M.Sc.(Environment Management)
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล B.Sc.(Public Health) Sanitary science
Tel 0-4535-3925-27, ext. 5866
E-Mail : pawenal@yahoo.com

อาจารย์พลากร สืบสำราญ

Lecturer. Phalakorn Seubsamran
วท.ม.(วิทยาการระบาด) M.Sc.(Epidemiology)
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ส.บ.)
Tel 0-4535-3925-27, ext.5844
E-Mail : phala_su@hotmail.com

อาจารย์ลักษณีย์ บุญขาว

Lecturer. Laksanee Boonkhao
ส.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) M.PH.(Industrial Environment Management)
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย B.Sc.(Public Health) Occupational Health and Safety
Tel 0-4535-3925-27, ext.5867
E-Mail : lasans76@yahoo.com

อาจารย์นิยม จันทร์นวล

Lecturer. Niyom Junnual
ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) M.PH.(Public Health)
วท.บ.(สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ) B.Sc.(Health Education and Health Behavior)
Tel 0-4535-3925-27, ext.5867
E-Mail : toybuu_2009@windowslive.com

อาจารย์สมเจตน์ ทองดำ

Lecturer. Somjate Thongdam
ส.ม.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) M.PH.(Environmental Health)
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล B.Sc.(Public Health) Sanitary science
Tel 0-4535-3925-27, ext.5866
E-Mail : s.chin40@gmail.com

อาจารย์ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์
Lecturer. Taksin Pimpak
ส.ม.(ชีวสถิติ) M.PH.(Biostatistics)
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล B.Sc.(Public Health) Sanitary science
Tel 0-4535-3925-27
E-Mail : taksin_keen@hotmail.com

อาจารย์พัจนภา วงษาพรหม
Lecturer. Patnapa Wongsaprom วท.ม. (พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ) M.Sc. (Food and Nutrition Toxicology)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) อาหารและโภชนาการ B.Sc. (Public Health) Food and Nutrition
Tel 0-4535-3925-27, ext.5842
E-Mail : patnapa@hotmail.com
   
   
สายสนับสนุนวิชาการ
   

นางสาวณรัญญา มีชัย

Miss Naranya Meechai
ค.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน M.Ed.(Curriculum and Instructional Development)
กศ.บ.ภาษาไทย
Tel 0-4535-3927
E-Mail : naranya_su@yahoo.com

นางสาวจิวรา โสดากุล

Miss Jiwara Sodakul
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาเอกการตลาด)
Tel 0-4535-3925
E-Mail : jiwara_yui@hotmail.com