วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
กิจกรรม
 
       รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
 
       รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
 
       รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
 
       รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสูตรแพทยศาสตร์
 
       รายงานการประชุมสำนักงานคณบดี