วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ปี 2549
     
ปี 2550
   
ปี 2551
     
ปี 2552
     
ปี 2553