วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
     
คณะกรรมการประกันคุณภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตรและกาารสาธารณสุข
คณะกรรมการประกันคุณภาพศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐานตาม SAR
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 
คู่มือประกันคุณภาพ
คู่มือประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2548
คู่มือประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2549
คู่มือประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2550
คู่มือประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2551
คู่มือประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2552
 
 
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2548
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2549
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2550
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2551
รายงานการประเมิน