วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2551-2554)