วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
           งานเลขานุการ
           งานสารบรรณ
           ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
           งานทรัพยากรมนุษย์
           งานการเงินและบัญชี
           งานพัสดุ
           งานแผนและงบประมาณ
           งานประกันคุณภาพ
          งานวิชาการ
              แพทยศาสตรศึกษา
              วิชาการ
              ห้องปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์
           งานวิจัย บริการวิชาการ
              ส่งเสริมการวิจัย
              บริการวิชาการ
              ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากปรสิตฯ
           งานกิจการนักศึกษา
           งานเอกสารสนเทศ
           งานเทคโนโลยีสารสนเทศ