วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
                
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เดือนกันยายน 2551)
  จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เดือนตุลาคม 2551)
  จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (เดือนพฤศจิกายน 2551)
  จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (เดือนธันวาคม 2551)
  จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 (1-31มกราคม 2552)
  จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 (1-28 กุมภาพันธ์ 2552)
  จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 (1-31 มีนาคม 2552)
  จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 (1-30 เมษายน 2552)