วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 

 
 
 

 พรบ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ... 2 ต.ค.2551 [10:09:45] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 1700 )

 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ... 2 ต.ค.2551 [10:07:03] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 504 )

 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ... 2 ต.ค.2551 [10:06:09] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 508 )

 

 พรบ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 รวม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ... 2 ต.ค.2551 [10:04:25] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 2086 )

 

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ... 4 ก.ย.2551 [16:10:51] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 565 )

 
 
 
 
 
 
 

  ใบสรุปเรื่อง ...

 

  แบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ...