Search ::
รหัส
หัวข้อ
จำนวนเข้าอ่าน
#222256482
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ] 8 ส.ค.2565 [14:24:39]
78
#222256481
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ... [ ] 4 ส.ค.2565 [10:13:48]
7
#222256480
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เตารีดระบบแรงดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ... [ ] 3 ส.ค.2565 [12:12:58]
1
#222256479
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอกาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ... [ ] 3 ส.ค.2565 [12:10:47]
1
#222256478
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ] 2 ส.ค.2565 [16:45:25]
31
#222256476
ประกาศจัดซื้อวัสดุงานประปา จำนวน 19 รายการ ... [ ] 26 ก.ค.2565 [16:39:54]
72
#222256475
ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ ... [ ] 26 ก.ค.2565 [16:37:09]
71
#222256473
ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ... [ ] 25 ก.ค.2565 [18:11:09]
71
#222256472
ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ... [ ] 7 ก.ค.2565 [16:37:34]
156
#222256471
ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ... [ ] 6 ก.ค.2565 [18:29:32]
159
#222256470
ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ... [ ] 5 ก.ค.2565 [17:01:40]
156
#222256469
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และการจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจ ... [ ] 27 มิ.ย.2565 [10:41:38]
336
#222256468
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ... [ ] 20 มิ.ย.2565 [12:25:19]
164
#222256467
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ... [ ] 20 มิ.ย.2565 [12:24:43]
165
#222256466
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 2 เครื่อง ... [ ] 20 มิ.ย.2565 [12:23:58]
164
#222256465
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ... [ ] 17 มิ.ย.2565 [16:29:49]
355
#222256464
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องชั่งสาร จำนวน 1 เครื่อง ... [ ] 16 มิ.ย.2565 [10:18:28]
243
#222256462
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องซีลปิดผนึกซองบรรจุเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ... [ ] 16 มิ.ย.2565 [10:13:56]
231
#222256461
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดอัตราการไหลของกาศ (Airflow meter) จำนวน 1 เครื่อง ... [ ] 16 มิ.ย.2565 [10:13:09]
230
#222256460
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ... [ ] 15 มิ.ย.2565 [17:20:00]
233
จำนวนข่าว  ::  7  ข่าว หน้า :: [1

ลิงค์ [หน้าแรก] [ข่าวทั้งหมด] [ ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ ] [ หนังสือเชิญประชุม ] [ รายงานการประชุม ] [ ภาระหน้าที่ ]