วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1(ม.ค. - มี.ค. 2551)
   
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เม.ย.- มิ.ย. 2551)
   
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (ก.ค.- ก.ย. 2551)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (ต.ค..- ธ.ค. 2551)