วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
   
ผลการตรวจประเมิน 2549
   
   
   
ผลการตรวจประเมิน 2552
   
ผลการตรวจประเมิน 2553