วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 

หลักสูตรที่เปิดสอน
การรับรองมาตรฐานหลักสูตร
ระดับ
 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) การรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
ปริญญาตรี
     
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์) การรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
ปริญญาตรี