EN | TH

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคา .ประกาศ 29 มิ.ย.2560
ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา .ประกาศ 21 มิ.ย.2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับแบบ 3 กระบอกตา จำนวน 1 เครื่อง .ประกาศ 7 มิ.ย.2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับแบบ 3 กระบอกตา จำนวน 1 เครื่อง .ประกาศ 7 มิ.ย.2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง .ประกาศ 7 มิ.ย.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวการศึกษา

ประกาศแนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 .ประกาศ 24 ก.ค.2560
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2/2560 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 .ประกาศ 21 ก.ค.2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561 .ประกาศ 6 ก.ค.2560
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ก่อนรหัส 60) ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 .ประกาศ 4 ก.ค.2560
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2/2560 กำหนดสอบวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. .ประกาศ 9 มิ.ย.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์อบรม "ใช้สถิติอย่างไร..งานวิจัยเชิงสำรวจจึงมีคุณภาพ" .ประกาศ 7 ก.ค.2560
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560 .ประกาศ 5 มิ.ย.2560
เชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 .ประกาศ 29 พ.ค.2560
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 .ประกาศ 17 พ.ค.2560
ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560 BEST PRACTICE AWARD 2017 .ประกาศ 17 พ.ค.2560
ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติ ประจำปี 2560 .ประกาศ 9 พ.ค.2560
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม หัวข้อ ผู้สร้างรายวิชาอีเลิร์นนิ่งมืออาชีพตามมาตรฐานสากล จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .ประกาศ 27 เม.ย.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 26 ก.ค.2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ... .ประกาศ 19 ก.ค.2560
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 17 ก.ค.2560
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 6 ก.ค.2560
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา .ประกาศ 26 มิ.ย.2560
อ่านทั้งหมด...
QA
KM