EN | TH

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง .ประกาศ 8 มี.ค.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด .ประกาศ 7 มี.ค.2561
ประกาศราคากลาง ซื้อชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power lab) จำนวน 1 ชุด .ประกาศ 7 มี.ค.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดระบบภาพและเสียงสำหรับอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 4 ชุด .ประกาศ 7 มี.ค.2561
ประกาศราคากลาง จัดซื้อชุดระบบภาพและเสียงสำหรับอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 4 ชุด .ประกาศ 7 มี.ค.2561
อ่านทั้งหมด...

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่3/2561 (รอบพิเศษ) กำหนดสอบวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 .ประกาศ 5 เม.ย.2561
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 1/2561 กำหนดสอบวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 .ประกาศ 29 มี.ค.2561
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้่ย ประจำปีการศึกษา 2560 .ประกาศ 14 มี.ค.2561
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ)ครั้งที่ 2/2560 กำหนดสอบวันที่ 4 มีนาคม 2561 .ประกาศ 2 มี.ค.2561
อ่านทั้งหมด...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์โครงการ Healthcare Technology Summit 2018 .ประกาศ 18 เม.ย.2561
ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ .ประกาศ 27 ก.พ.2561
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2561 .ประกาศ 21 พ.ย.2560
รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 .ประกาศ 14 พ.ย.2560
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้า งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 .ประกาศ 10 พ.ย.2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา .ประกาศ 19 ต.ค.2560
ประชาสัมพันธ์อบรม "ใช้สถิติอย่างไร..งานวิจัยเชิงสำรวจจึงมีคุณภาพ" .ประกาศ 7 ก.ค.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 18 ม.ค.2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 16 ม.ค.2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 16 ม.ค.2561
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 10 ม.ค.2561

อ่านทั้งหมด...
QA
KM