EN | TH

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา .ประกาศ 21 มิ.ย.2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับแบบ 3 กระบอกตา จำนวน 1 เครื่อง .ประกาศ 7 มิ.ย.2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับแบบ 3 กระบอกตา จำนวน 1 เครื่อง .ประกาศ 7 มิ.ย.2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง .ประกาศ 7 มิ.ย.2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง .ประกาศ 7 มิ.ย.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2/2560 กำหนดสอบวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. .ประกาศ 9 มิ.ย.2560
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 .ประกาศ 29 พ.ค.2560
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที่ 1/2560 กำหนดสอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. .ประกาศ 16 พ.ค.2560
แจ้งงดใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวม 4 ตลอดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 .ประกาศ 27 เม.ย.2560
ขอแจ้งข้อมูลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559 .ประกาศ 18 เม.ย.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560 .ประกาศ 5 มิ.ย.2560
เชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 .ประกาศ 29 พ.ค.2560
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 .ประกาศ 17 พ.ค.2560
ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560 BEST PRACTICE AWARD 2017 .ประกาศ 17 พ.ค.2560
ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติ ประจำปี 2560 .ประกาศ 9 พ.ค.2560
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม หัวข้อ ผู้สร้างรายวิชาอีเลิร์นนิ่งมืออาชีพตามมาตรฐานสากล จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .ประกาศ 27 เม.ย.2560
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 .ประกาศ 27 เม.ย.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวสมัครงาน

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 1 อัตรา .ประกาศ 15 มิ.ย.2560
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา .ประกาศ 12 มิ.ย.2560
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร .ประกาศ 5 มิ.ย.2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 1 มิ.ย.2560
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 24 เม.ย.2560
อ่านทั้งหมด...
QA
KM