EN | TH

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง .ประกาศ 16 ก.พ.2561
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง .ประกาศ 16 ก.พ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเก็บตัวอย่างอากาศแบบพกพา จำนวน 1 ชุด .ประกาศ 16 ก.พ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยเทคนิค PCR จำนวน 1 เครื่อง .ประกาศ 12 ก.พ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ จำนวน 4 เครื่อง .ประกาศ 12 ก.พ.2561
อ่านทั้งหมด...

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ)ครั้งที่ 2/2560 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 .ประกาศ 13 ก.พ.2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ประจำปี 2561-2562 .ประกาศ 2 ก.พ.2561
รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว .ประกาศ 31 ม.ค.2561
เรื่องการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตประจำภาคเรียนที่ 1/2560 หลังกำหนด .ประกาศ 29 ม.ค.2561
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1(Comprehensive Examination Part I)ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 เมษายน 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 เมษายน 2561 .ประกาศ 15 ม.ค.2561
อ่านทั้งหมด...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2561 .ประกาศ 21 พ.ย.2560
รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 .ประกาศ 14 พ.ย.2560
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้า งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 .ประกาศ 10 พ.ย.2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา .ประกาศ 19 ต.ค.2560
ประชาสัมพันธ์อบรม "ใช้สถิติอย่างไร..งานวิจัยเชิงสำรวจจึงมีคุณภาพ" .ประกาศ 7 ก.ค.2560
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560 .ประกาศ 5 มิ.ย.2560
เชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 .ประกาศ 29 พ.ค.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 18 ม.ค.2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 16 ม.ค.2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 16 ม.ค.2561
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 10 ม.ค.2561

อ่านทั้งหมด...
QA
KM