EN | TH

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดสภาวะความเป็นกรด-ด่าง .ประกาศ 6 ธ.ค.2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแยก DNA (electrophoresis สำหรับ DNA พร้อม Power Supply) .ประกาศ 6 ธ.ค.2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณดิจิตอลแบบ HDMI .ประกาศ 6 ธ.ค.2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเผาฆ่าเชื้อด้วยไฟฟ้า .ประกาศ 6 ธ.ค.2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสำหรับ 1.5 microcentrifuge tube .ประกาศ 6 ธ.ค.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวการศึกษา

ประกาศเลื่อนการลงทะเบียน/เพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่ม/การเรียนทาง REG./การจัดระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ ภาคปลาย ปี 2560 .ประกาศ 8 ธ.ค.2560
แจ้งเลื่อนสอบปลายภาค/กำหนดวันส่งผลการเรียน ภาคการศึกษา 1/2560 .ประกาศ 17 พ.ย.2560
ประชาสัมพันธ์การสอบขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 .ประกาศ 15 พ.ย.2560
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 .ประกาศ 8 พ.ย.2560
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive ExaminationPart II)ครั้งที่ 2/2560 กำหนดสอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 .ประกาศ 1 พ.ย.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2561 .ประกาศ 21 พ.ย.2560
รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 .ประกาศ 14 พ.ย.2560
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้า งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 .ประกาศ 10 พ.ย.2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา .ประกาศ 19 ต.ค.2560
ประชาสัมพันธ์อบรม "ใช้สถิติอย่างไร..งานวิจัยเชิงสำรวจจึงมีคุณภาพ" .ประกาศ 7 ก.ค.2560
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560 .ประกาศ 5 มิ.ย.2560
เชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 .ประกาศ 29 พ.ค.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 8 ธ.ค.2560
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเอกสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 29 พ.ย.2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันและกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเอกสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 27 พ.ย.2560
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานเอกสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 8 พ.ย.2560

อ่านทั้งหมด...
QA
KM