EN | TH

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน .ประกาศ 11 ส.ค.2560
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 20 เครื่อง .ประกาศ 31 ก.ค.2560
ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 20 เครื่อง .ประกาศ 31 ก.ค.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคา .ประกาศ 29 มิ.ย.2560
ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา .ประกาศ 21 มิ.ย.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวการศึกษา

ประกาศแนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 .ประกาศ 24 ก.ค.2560
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2/2560 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 .ประกาศ 21 ก.ค.2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561 .ประกาศ 6 ก.ค.2560
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ก่อนรหัส 60) ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 .ประกาศ 4 ก.ค.2560
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2/2560 กำหนดสอบวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. .ประกาศ 9 มิ.ย.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์อบรม "ใช้สถิติอย่างไร..งานวิจัยเชิงสำรวจจึงมีคุณภาพ" .ประกาศ 7 ก.ค.2560
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560 .ประกาศ 5 มิ.ย.2560
เชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 .ประกาศ 29 พ.ค.2560
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 .ประกาศ 17 พ.ค.2560
ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560 BEST PRACTICE AWARD 2017 .ประกาศ 17 พ.ค.2560
ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติ ประจำปี 2560 .ประกาศ 9 พ.ค.2560
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม หัวข้อ ผู้สร้างรายวิชาอีเลิร์นนิ่งมืออาชีพตามมาตรฐานสากล จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .ประกาศ 27 เม.ย.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข .ประกาศ 21 ส.ค.2560
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 15 ส.ค.2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 11 ส.ค.2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา .ประกาศ 9 ส.ค.2560
ประกาศผลการสอบการแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 27 ก.ค.2560
อ่านทั้งหมด...
QA
KM