EN | TH

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ .ประกาศ 25 พ.ค.2560
ประกาศ ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ .ประกาศ 25 พ.ค.2560
ประกาศ ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ .ประกาศ 25 พ.ค.2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง .ประกาศ 23 พ.ค.2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง .ประกาศ 23 พ.ค.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 .ประกาศ 29 พ.ค.2560
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที่ 1/2560 กำหนดสอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. .ประกาศ 16 พ.ค.2560
แจ้งงดใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวม 4 ตลอดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 .ประกาศ 27 เม.ย.2560
ขอแจ้งข้อมูลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559 .ประกาศ 18 เม.ย.2560
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 เมษายน 2560 .ประกาศ 29 มี.ค.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 .ประกาศ 29 พ.ค.2560
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 .ประกาศ 17 พ.ค.2560
ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560 BEST PRACTICE AWARD 2017 .ประกาศ 17 พ.ค.2560
ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติ ประจำปี 2560 .ประกาศ 9 พ.ค.2560
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม หัวข้อ ผู้สร้างรายวิชาอีเลิร์นนิ่งมืออาชีพตามมาตรฐานสากล จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .ประกาศ 27 เม.ย.2560
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 .ประกาศ 27 เม.ย.2560
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 .ประกาศ 22 ธ.ค.2559
อ่านทั้งหมด...

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 24 เม.ย.2560
ประกาศผลการสอบการแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข .ประกาศ 23 ก.พ.2560
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข .ประกาศ 1 ก.พ.2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา .ประกาศ 11 ม.ค.2560
ขอแจ้งการเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและวันสอบแข่งขัน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข .ประกาศ 9 ม.ค.2560
อ่านทั้งหมด...
QA
KM