บุคลากรสายวิชาการ

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
เบอร์ติดต่อ
1
พญ.ศุทธินี ตรีโรจน์พร วว. (กุมารเวชศาสตร์)
-
2
นพ.เอกพจน์ ทองมี พบ.
5851
3
นพ.สุพจน์ ฉัตรทินกร พบ.
-
4
พญ.ปิยรัตน์ ธัญนิพัทธ์ พบ.
5852
5
ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี ปร.ด.(ชีวเคมี)
5858
6
อ.ภาวนา พนมเขต ปร.ด (ชีวเวชศาสตร์)
5847
7
อ.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ ปร.ด (ชีวเวชศาสตร์
5843
8
อ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ วท.ม.(จุลชีววิทยา)
5869
9
อ.รัตนา เล็กสมบูรณ์ วท.ม (กายวิภาคศาสตร์)
-
10
อ.ชาญวิทย์ มณีนิล วท.ม (กายวิภาคศาสตร์)
5845
11
อ.ปิยนันท์ มีเวที วท.ม (กายวิภาคศาสตร์)
3903,5864
12
อ.นันทยา กระสวยทอง วทม. (สรีรวิทยา)
5863
13
ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี วทม. (สรีรวิทยา)
5865
14
อ.สง่า ทับทิมหิน M.Sc. (Env.Tech.Manage)
5846
15
อ.ฐิติรัช งานฉมัง ว.ทม. (สาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
5862
16
อ.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ ส.ม. (ชีวสถิติ)
5860
17
อ.มินตรา สาระรักษ์ ศษ.ม.(ส่งเสริมสุขภาพ)
5861
18
อ.จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา รป.ม.(การบริหารจัดการสำหรับนักบริหาร)
5841
19
อ.สุพัตรา ขจัดโรคา ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
5848
20
อ.ธารินี ไชยวงศ์ ปร.ด.(ปรสิตวิทยา)
5868
21
พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา พบ.
5849
22
นพ.วัฒนา พรรณพานิช พบ.
3902
23
อ.พลากร สืบสำราญ วิทยาการระบาด
5844
24
อ.ปวีณา ลิมปทีปราการ  
5866
25
อ.ลักษณีย์ บุญขาว  
5867
26
อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์  
5867
27
อ.นพ.สุริยง แผลงงาม พบ.
5854
28
อ.พญ.ชุติมันต์ อุดมพร พบ.
5854
29
นายสมเจตน์ ทองดำ
-
30
นางสาวจิตติยวดี ศรีภา
-